സർവ്വകലാശാലകളിലെ സുരക്ഷയും പാർപ്പിട നടപടികളും സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ 81 മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചു.

സർവകലാശാലകളിലെ സുരക്ഷയും പാർപ്പിട നടപടികളും സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ മന്ത്രാലയം അയച്ചു
സർവ്വകലാശാലകളിലെ സുരക്ഷയും പാർപ്പിട നടപടികളും സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ 81 മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചു.

യുവജന-കായിക മന്ത്രി മെഹ്‌മത് മുഹറം കസപോഗ്‌ലുവിന്റെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സുലൈമാൻ സോയ്‌ലുവിന്റെയും അധ്യക്ഷതയിൽ 81 പ്രവിശ്യാ ഗവർണർമാരുമായും യൂത്ത് ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സിന്റെ പ്രവിശ്യാ ഡയറക്ടർമാരുമായും നടത്തിയ യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, സർവകലാശാലകളിലെ സുരക്ഷാ, പാർപ്പിട നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലർ അയച്ചു. ഗവർണർ പദവികൾ.

സർവ്വകലാശാലകളിൽ സമാധാനവും വിശ്വാസവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കമ്മീഷനുകൾ, സർവ്വകലാശാലകളിലെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും നിലനിർത്തുന്നതിനായി, ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിനും മുമ്പ് ഗവർണർമാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരുടെയും സുരക്ഷാ മേധാവികളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ രൂപീകരിച്ചു. ആശ്രയം; യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കാമ്പസുകളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അപകടസാധ്യത വിശകലനം ചെയ്യുകയും നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. സർവ്വകലാശാലകളിൽ, മയക്കുമരുന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ പോരാട്ടം, ക്രിമിനൽ/തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലെ അംഗം kazanഅതിക്രമങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കൂടാതെ, പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന ഡോർമിറ്ററികൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ മുതലായവ. സാധ്യമായ അമിതമായ വിലകൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുവദിക്കില്ല, കൂടാതെ മതിയായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ എന്നിവ വഴി സ്കോളർഷിപ്പുകളും താമസസൗകര്യവും നൽകും.

സർക്കുലറിൽ, 2022 ലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് (YKS) ശേഷമുള്ള മുൻഗണനാ ഫലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനവും പ്രവിശ്യകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചലനശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും കാരണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർക്കുലറിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻറോൾമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താമസ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡോർമിറ്ററികളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താമസത്തിനായി പ്രവിശ്യ/ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വിശകലനം നടത്തും. താമസ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ പാർപ്പിക്കും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സർക്കാരിതര സംഘടനകളുമായുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡോർമിറ്ററികളിൽ നിലവിലുള്ള ശേഷിയുടെ പൂർണമായ ഉപയോഗവും അധിക ശേഷിയും സാധ്യമായ പരിധിയിൽ സൃഷ്ടിക്കും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ; ഡോർമിറ്ററികളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒഴിവുള്ള താമസസ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഉടനടി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും 2022-2023 അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

മന്ത്രാലയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം സ്ഥാപിക്കും

പ്രവിശ്യയിലുടനീളമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, സ്വകാര്യ ഡോർമിറ്ററികൾ എന്നിവയുടെ ശേഷിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിന്, യുവജന കായിക മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് അവ വാടകയ്ക്ക് നൽകും. കൂടാതെ, പ്രവിശ്യയിലുടനീളമുള്ള ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡോർമിറ്ററികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ള ക്വാട്ടകൾ ഉള്ളവരെ അതിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസുകളുള്ള നമ്മുടെ ചെറുപട്ടണങ്ങളിലെ പാർപ്പിട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഭരണകൂടങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നടത്തും. ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും താമസിക്കാനുള്ള പുതിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ നിർണ്ണയത്തിനും ഒപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമഗ്രികൾ മുതലായവ. ഗവർണർമാരുടെ ഏകോപനത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും.

ഡോർമിറ്ററികളിലും പെൻഷനുകളിലും അപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലും അമിത വില അനുവദിക്കില്ല

വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന ഡോർമിറ്ററി, ഹോസ്റ്റൽ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുതലായവ. സാധ്യമായ അമിത വില സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുവദിക്കില്ല. അപര്യാപ്തമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ വഴിയും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും, കൂടാതെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ/താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ, രജിസ്ട്രേഷൻ കാലയളവിലും അതിനുശേഷവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ (താമസവും ഗതാഗതവും പോലുള്ളവ) ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കിടും. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി/കാമ്പസ് കാമ്പസുകളിലേക്കും ഡോർമിറ്ററികളിലേക്കും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്. വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധ്യമായതോ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകളുമായുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കും.

കാമ്പസുകളിലെ അനധികൃത ഘടനകൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ പോരാട്ടം

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡോർമിറ്ററീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ (കെവൈകെ) കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ഡോർമിറ്ററികൾ എന്നിവയിലെ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും പൊതുഗതാഗത സ്റ്റോപ്പുകൾ ഡോർമിറ്ററികൾക്ക് അടുത്തായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യും. സർവ്വകലാശാലയിലും ഡോർമിറ്ററി കാമ്പസുകളിലും എക്സ്-റേ ഉപകരണങ്ങൾ, ഡോർ ഡിറ്റക്ടറുകൾ, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പോരായ്മകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. താമസവും സാമ്പത്തിക സഹായവും, സ്റ്റാൻഡുകൾ തുറക്കൽ/ബ്രോഷറുകൾ വിതരണം തുടങ്ങിയ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾ. പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ; നഗരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് പോയിന്റായ ടെർമിനലുകൾ, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പോയിന്റുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റാൻഡുകൾ തുറക്കും. കൂടാതെ, മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും ഉത്തേജകങ്ങളുടെയും ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും തടയുന്നതിലും ഇന്റലിജൻസ് പഠനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും

വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ വൃത്തികെട്ട പ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സർവകലാശാലകളുമായി സഹകരിച്ച് പാനലുകൾ, സെമിനാറുകൾ മുതലായവ. പ്രവൃത്തി നടത്തും. കൂടാതെ, ക്രിമിനൽ/ഭീകര സംഘടനകളുടെ പുതിയ അംഗങ്ങൾ kazanയീസ്റ്റ് പഠനം തടയുന്നതിന്, ഇന്റലിജൻസ് പഠനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകും. സർക്കുലറിന്റെ പരിധിയിൽ, സർവ്വകലാശാലയ്ക്കുള്ളിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലബുകൾ, വനിതാ വേദികൾ തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകളുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.

പ്രകോപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കും

സർക്കുലറിന്റെ പരിധിയിൽ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റായ ഉള്ളടക്കമുള്ള പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട്, കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഘടകമായ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നവർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭവനത്തിന്റെ.

മേൽനോട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കാമ്പസുകൾക്ക് ചുറ്റുമായി ദിവസേനയുള്ള വാടക വീടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ഗെയിം റൂമുകൾ, കഫേകൾ തുടങ്ങിയവ. ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകളുമായി ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കി സ്ഥലങ്ങൾക്കായുള്ള പരിശോധനകൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സർക്കുലറിന് അനുസൃതമായി, സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളോടും വാഹനങ്ങളോടും സംവേദനക്ഷമത പുലർത്തുന്നതിലൂടെ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ വർധിപ്പിക്കാനും പൊതു ക്രമസമാധാന രീതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും. പാക്കേജുകൾ/ബാഗുകൾ/ബാനറുകൾ.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ