ടോപ്പ് കോട്ടിംഗ് വർക്കുകൾ മെനെമെനിൽ തുടരുന്നു

ടോപ്പ് കോട്ടിംഗ് വർക്ക് മെനെമെൻഡിൽ തുടരുന്നു
ടോപ്പ് കോട്ടിംഗ് വർക്കുകൾ മെനെമെനിൽ തുടരുന്നു

İZSU-വിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ, മെനെമെനിൽ നടത്തിയ മഴവെള്ളത്തിന്റെയും ചാനൽ വേർതിരിക്കുന്ന ജോലികളിലും മധ്യപ്രദേശങ്ങളിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പാകുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയായതായും തെരുവുകളിലും അസ്ഫാൽറ്റിന്റെയും ടോപ്പ് കോട്ടിംഗിന്റെയും ജോലികൾ തീവ്രമായി തുടരുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്തുള്ള തെരുവുകൾ.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മെനെമെനിൽ നടത്തിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ശേഷം റോഡുകൾ മൂടിയില്ലെന്ന ആരോപണത്തിൽ İZSU ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രസ്താവന നടത്തി. ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനും പ്രളയം തടയുന്നതിനുമായി ആരംഭിച്ച 21,8 മില്യൺ ലിറ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിച്ച പാർക്ക്വെറ്റ് കോട്ടിങ് ജോലികൾ മധ്യമേഖലകളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതായും പാർക്ക്വെറ്റ് കോട്ടിങ് ജോലികൾ തുടരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ കനാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ.

സംരക്ഷിത പ്രദേശം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു, പണികൾ നിർത്തി

പ്രസ്താവനയിൽ, കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്തുള്ള തെരുവുകളിലും തെരുവുകളിലും അസ്ഫാൽറ്റ് പേവിംഗ്, ടോപ്പ് കോട്ടിംഗ് ജോലികൾ തീവ്രമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു; “മെയ് മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച മഴവെള്ളത്തിന്റെയും കനാൽ ലൈനുകളുടെയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഏഴായിരത്തി 7 മീറ്റർ നീളമുള്ള മലിനജല ലൈനും 750 മീറ്റർ നീളമുള്ള മഴവെള്ള ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു, തകർന്ന കനാൽ ലൈനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. 870 മാർച്ചിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഞങ്ങൾ 2023 ശതമാനത്തിലെത്തി. İZSU ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ജോലികളിലും, ജോലിയുടെ സാങ്കേതികത കാരണം, ടോപ്പ് കോട്ടിംഗുകളുടെ തകർച്ചയും തകർച്ചയും തടയുന്നതിനായി ലൈൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് കോട്ടിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. നഗരത്തിലുടനീളം. സംരക്ഷിതമേഖലയിൽ കുഴിയടച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നതായി ഒന്നാം നമ്പർ സ്മാരക ബോർഡിൽ അറിയിപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഒന്നര മാസത്തോളമായി നിർമാണവും ടോപ്പ് കോട്ടിങ് ജോലികളും നിലച്ചു. ഒന്നാം നമ്പർ സ്മാരക ബോർഡിന്റെ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഈ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിത മേഖലയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പണി പുനരാരംഭിച്ചു. ഇത്രയും കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടും, İZSU ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജൂണിൽ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉൽപാദനം പൂർത്തിയാക്കിയ തെരുവുകളിലും തെരുവുകളിലും അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി.

ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഉലുകെന്റിലും അസ്ഫാൽറ്റ് പാകുന്ന ജോലികൾ തുടരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചില ടീമുകൾ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്തുള്ള തെരുവുകളിലും തെരുവുകളിലും ഉത്ഖനനം മൂലം വഷളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാന ഉരുളൻ കല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മെനെമെൻ ജില്ലയ്ക്ക് ആധുനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നൽകുന്നതിനും വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനുമായി ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാരികളും പൗരന്മാരും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇരകളാകാതിരിക്കാൻ ഉൽപ്പാദനവും ടോപ്പ് കോട്ടിംഗ് ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത്. ശോച്യാവസ്ഥയിലായ റോഡുകൾ നിർമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ സത്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.

3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മെനെമെനിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്?

İZSU ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് 2019 മുതൽ മെനെമെൻ ജില്ലയിൽ 88,7 ദശലക്ഷം ലിറകൾ നിക്ഷേപിച്ചു. കൊളങ്കേരിസി അരുവിയും അതിന്റെ പോഷകനദിയും അസർലിക്, ഇൻസിർലിപിനാർ തോടുകളും പുനരുദ്ധരിച്ചു. ജില്ലയിൽ സമൃദ്ധവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ കിണർ കുഴിച്ചു. വില്ലകെന്റ്, എമിറലം, യാഹ്സെല്ലി, ഗോക്‌ടെപെ, മാൾട്ടെപെ, കെസിക്, സാവുസ്, സെയ്‌റെക്, ഗനേർലി, മുസാബെ ജില്ലകളിൽ കനാൽ, മഴവെള്ള ലൈനുകൾ വേർപെടുത്തി, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഉലുകെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിന് ആരോഗ്യകരമായ കനാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ