വിദേശത്തുള്ള തുർക്കികളുടെ പ്രസിഡൻസിക്കും അനുബന്ധ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും 16 കരാർ ഫീൽഡ് വിദഗ്ധരെ ലഭിക്കും

വിദേശത്തുള്ള തുർക്കികളുടെയും അനുബന്ധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെയും പ്രസിഡൻസി
വിദേശത്തുള്ള തുർക്കികളുടെയും അനുബന്ധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെയും പ്രസിഡൻസി

വിദേശത്തുള്ള തുർക്കികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രസിഡൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി, "കരാറുകാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വങ്ങൾ" എന്നതിന്റെ പരിധിയിലുള്ള പട്ടിക-657 സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 4 ന്റെയും മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലിന്റെയും ആർട്ടിക്കിൾ 06.06.1978/B പ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 7-ലെ തീരുമാനവും നമ്പർ 15754/1. നിർദിഷ്ട 11 തസ്തികകളിലേക്ക് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി പരമാവധി 16 ഫീൽഡ് വിദഗ്ധരെ നിയമിക്കും.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രസക്തമായ ഫീൽഡുകളും സ്ഥാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം പട്ടിക-1 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാനത്തിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിൽ, അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നവരും എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരുമാണ് kazanതൽക്ഷണമോ എഴുത്തുപരമോ ആയ പരീക്ഷയുടെ ഫലമായി വിജയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം. kazanനിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത സ്ഥാനത്തേക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാട്ട അതേ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പരീക്ഷാ കമ്മിറ്റിക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷാ രീതിയും അപേക്ഷാ രേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും
1- സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി, പ്രസിഡൻസിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വഴി, ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി സമർപ്പിക്കും, അവിടെ അവർ അവരുടെ ടിആർ ഐഡി നമ്പറും ഇ-ഗവൺമെന്റ് പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യും. ഇ-ഗവൺമെന്റ് ലോഗിൻ ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം.

2- പ്രവേശന പരീക്ഷാ അപേക്ഷകൾ 25.07.2022 തിങ്കളാഴ്ച 09.00:26.08.2022 ന് ആരംഭിച്ച് 18.00 വെള്ളിയാഴ്ച 3 ന് അവസാനിക്കും. 03- ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതികളും സമയങ്ങളും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിയുടെ സമയ മേഖല അനുസരിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ ടൈം സോൺ UTC+00:XNUMX).

4- അപേക്ഷകർ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പൂർണ്ണവും പിശകില്ലാത്തതുമായ രീതിയിൽ പൂരിപ്പിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത അപേക്ഷകരുടെ അപേക്ഷകൾ സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തില്ല, ഈ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവകാശങ്ങളൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളിൽ പോരായ്മയോ പിശകോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അപേക്ഷകൾ പിൻവലിച്ച് പുതിയ അപേക്ഷ നൽകണം.

5- ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരമാവധി ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ അസാധുവായി കണക്കാക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അവകാശവും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

6- അപേക്ഷാ സംവിധാനത്തിലൂടെ അപേക്ഷകരുടെ ബിരുദ വിവരങ്ങൾ സ്വയമേവ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് (YÖK) അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയും. പിശകുകളോ അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളോ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ YÖK-യിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവർ അവരുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകണം.
അവർ അവരുടെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ PDF അല്ലെങ്കിൽ JPEG ഫോർമാറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

7- രാജ്യത്തോ വിദേശത്തോ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, പരസ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നില സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് തുല്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ തുല്യതാ രേഖകൾ PDF അല്ലെങ്കിൽ JPEG ഫോർമാറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

8- പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെയും 4/B കോൺട്രാക്ട്ഡ് പേഴ്‌സണൽ തസ്തികകളിൽ മുഴുവൻ സമയവും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചതോ ഏകപക്ഷീയമായി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചതോ ആയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്, അപേക്ഷിക്കുക. അവരുടെ മുൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് PDF അല്ലെങ്കിൽ JPEG ഫോർമാറ്റിലുള്ള അംഗീകൃത സേവന പ്രമാണം സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

9- തുർക്കി പൗരന്മാരായ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ സൈനിക സ്റ്റാറ്റസ് രേഖകൾ PDF അല്ലെങ്കിൽ JPEG ഫോർമാറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം, അത് അവർ ഇ-ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും.

10- അപേക്ഷകർ JPEG ഫോർമാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത പാസ്‌പോർട്ട് ഫോട്ടോകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ