ഇ‌ജി‌ഒ ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചു

അഹം ആരംഭിച്ച ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചു
അഹം ആരംഭിച്ച ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചു

ഇ.ജി.ഒയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ എഴുതിയതും പ്രായോഗികവുമായ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച 10 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 119 ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രക്രിയയിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായത്.


ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ബസ് ഓപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള അഞ്ച് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിൽ ഒരേ സമയം ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ 22 വരെ തീയതികളിൽ നടന്ന ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ, ആദ്യം, കൊറോണ വൈറസ് (COVID-19) നെക്കുറിച്ചും സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നൽകി. സാമൂഹിക വിദൂര നിയമം പരിഗണിച്ച് മാസ്ക് ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ഓറിയന്റേഷനിൽ; ഓൺ-സൈറ്റ് പ്രായോഗിക ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനങ്ങൾ, വാഹന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, യാത്രക്കാരെ കയറ്റുമ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോഴും പരിഗണിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ, വാഹനങ്ങളുടെ ശാരീരികവും യാന്ത്രികവുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം, വികലാംഗ യാത്രക്കാർക്ക് സംവേദനക്ഷമത എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു.

പ്രാദേശിക ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് അവരുടെ വിലാസങ്ങൾക്ക് സമീപം നിയോഗിക്കുകയും 16 ഏപ്രിൽ 2020 ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസമെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ