ജെൻഡർമേരിയുടെ ജനറൽ കമാൻഡ് ടു പ്രൊക്യുർ ആക്റ്റീവ് ഓഫീസർ

gendarmerie ജനറൽ കമാൻഡ്
gendarmerie ജനറൽ കമാൻഡ്

ജെൻഡർമേരിയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കമാൻഡിന്റെയും പുരുഷ / വനിതാ കരാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി 16 ജനുവരി 31 മുതൽ 2020 വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കും. വിതരണത്തിനായുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ; http://www.jandarma.gov.tr, http://www.sg.gov.tr, http://www.jsga.edu.tr ve http://www.dpb.gov.tr "2020 ജെൻഡർമേരി ജനറൽ കമാൻഡ് / കോൺട്രാക്ട് ഓഫീസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൈഡ്", "2020 കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കമാൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ / കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫീസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൈഡ്" എന്നിവയിൽ ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.


1. അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ:
ഒരു. അപ്ലിക്കേഷനുകൾ മാത്രമാണ് https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ഇ-ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടൽ വഴി ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസം വഴി, ജെൻഡർമേരിയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമിയുടെയും പേഴ്‌സണൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം വഴി ഇത് നടപ്പാക്കും. മെയിൽ വഴിയോ ഇൻറർനെറ്റ് പരിതസ്ഥിതിക്ക് പുറത്തുള്ളതോ ആയ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കില്ല.
ബി. “അപേക്ഷകർക്കുള്ള മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌” പൂർ‌ത്തിയാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷകർ‌ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സി. അപേക്ഷകൾ 16 ജനുവരി 2020 ന് ആരംഭിച്ച് 31 ജനുവരി 2020 ന് 16:00 ന് അവസാനിക്കും.
ഡി. ഇ-ഗവൺമെന്റ് പാസ്‌വേഡ്, മൊബൈൽ സിഗ്നേച്ചർ, ഇ-സിഗ്നേച്ചർ, ടർക്കിഷ് ഐഡി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ജെൻഡർമേരി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി പേഴ്‌സണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇ-ഗവൺമെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ വഴി പ്രവേശിക്കും.

2. സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ:
ഒരു. തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക്ക് ഒരു പൗരന്റെ.
ബി. ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുന്നതിന്, വിദേശത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുന്നതിന്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിയായ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2020 വരെ ബിരുദം നേടാൻ കഴിയും.
സി. ജെൻഡർമേരി ജനറൽ കമാൻഡിനും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കമാൻഡിനുമുള്ള ഗൈഡിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ബിരുദ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയവർ അല്ലെങ്കിൽ 04 ഓഗസ്റ്റ് 2020 വരെ ബിരുദം നേടാൻ കഴിയുന്നവർക്ക്, ക്രമീകരിക്കാത്ത ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം 01 ജനുവരി 2020 വരെ ഇരുപത്തിയേഴ് (27) വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കായുള്ള (01 ജനുവരി 1993-നോ അതിനുശേഷമോ ജനിച്ചവർ) തിരുത്തപ്പെടാത്ത ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് (32) വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല,
ഡി. സുരക്ഷാ അന്വേഷണത്തിലും ആർക്കൈവ് ഗവേഷണത്തിലും പോസിറ്റീവായിരിക്കാൻ,
ഡി. ഗർഭിണിയാകരുത്,
ഇ. ടർക്കിഷ് സായുധ സേന, ജെൻഡർമേരി ജനറൽ കമാൻഡ്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കമാൻഡ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുകയോ പിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കമ്മീഷൻ ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിദഗ്ദ്ധരായ ജെൻഡർമേരി, വിദഗ്ദ്ധ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ / എർ,
എഫ്. താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിയിൽ (04 ഓഗസ്റ്റ് 2020) സൈന്യവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകരുത്,
g. http://www.jandarma.gov.tr, http://www.sg.gov.tr, http://www.jsga.edu.tr ve http://www.dpb.gov.tr ഇൻറർനെറ്റ് വിലാസങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "2020 ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് / കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫീസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൈഡ്", "എസ്എസ്ഐ 2020 സെൻട്രൽ ഡിഫൻസ് / കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫീസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൈഡ്" എന്നിവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന്.

3. അപേക്ഷയുടെ സ്ഥലം, സമയം, ഫോം:
ഒരു. അവലംബം https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ഇ-ഗവൺമെന്റ് പാസ്‌വേഡ്, മൊബൈൽ സിഗ്നേച്ചർ, ഇ-സിഗ്നേച്ചർ, ടിആർ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ 16 ജനുവരി 31 മുതൽ 2020 വരെ ഇ-ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടൽ വഴി ജെൻഡർമേരി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി പേഴ്‌സണൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം വഴി നൽകും.
ബി. അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് സെലക്ഷൻ പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള അപേക്ഷകരുടെ പട്ടികയും അപേക്ഷാ തത്വങ്ങളും, പരീക്ഷാ ഫീസ് പ്രഖ്യാപന പ്രഖ്യാപനം, പരീക്ഷാകേന്ദ്രം, പരീക്ഷ തീയതി, മറ്റെല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
സി. ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കാതെ അപേക്ഷ നൽകരുത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന തെറ്റായ കോഡിംഗിനും തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾക്കും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ വിപരീത ഫലങ്ങൾക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

4. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ:
ഒരു. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ:
ജെൻഡർമേരി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി (ജെ എസ് ജി എ) കാമ്പസ്
ജെ എസ് ജി എ പ്രസിഡൻസി പേഴ്സണൽ സപ്ലൈ സെൻട്രൽ കമാൻഡ്
ബെയ്തെപെ / ച്̧അന്കയ / അങ്കാറ
ഫോൺ: (0312) 464 4836
ബി. Internet ദ്യോഗിക ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസങ്ങൾ:
(1) ജെൻഡർമേരി ജനറൽ കമാൻഡ്: http://www.jandarma.gov.tr
(2) ജെൻഡർമേരിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി പ്രസിഡൻസിയും: http://www.jsga.edu.tr (3) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കമാൻഡ്: http://www.sg.gov.tr

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഹോംപേജ്


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ