സാംസൻ ബഫ്ര റോഡിന്റെയും സാംസൻ റിംഗ് റോഡിന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

സാംസൻ ബഫ്ര റോഡിന്റെയും സാംസന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിന്റെയും ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം
സാംസൻ ബഫ്ര റോഡിന്റെയും സാംസന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിന്റെയും ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

സാംസൻ ബഫ്ര റോഡ് (KM- ന് ഇടയിൽ: 8 + 731- (35 + 377G / 30 + 300I) - ടെണ്ടർ ഫലം

ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹൈവേകൾ (കെ‌ജി‌എം) സാംസുൻ‌ ബഫ്ര റോഡിന്റെ ഏകദേശ വില 2019 / 534833 ) സാംസൻ റിംഗ് റോഡ് (KM: 130.225.714,37 + 8 - 731 + 35) കട്ടിംഗ് ടെണ്ടർ ടെൻഡറുമൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക 377 AKYAPI CONSTRUCTION INDUSTRY, TRADE JOINT STOCK COMPANY എന്നിവ വിജയിച്ചു.

ടെൻഡർ, സാംസൻ ബഫ്ര റോഡ് (KM: 8 + 731- (35 + 377G / 30 + 300I) - (46 + 312G / 47 + 550I) - 51 + 946- ന് ഇടയിൽ (സെഗ്‌മെന്റുകളുടെ നിർമ്മാണം). സ്ഥലത്തിന്റെ ഡെലിവറി മുതൽ 0 (എഴുനൂറ്) കലണ്ടർ ദിവസങ്ങളാണ് ജോലിയുടെ കാലാവധി.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ