181 കനത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ ഡ്യൂസെയിൽ പൊളിക്കും

ഡ്യൂസെയിൽ കനത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കെട്ടിടം പൊളിക്കും
181 കനത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ ഡ്യൂസെയിൽ പൊളിക്കും

ഡ്യൂസെ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുറാത്ത് കുറും തന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി, “ഞങ്ങളുടെ നാശനഷ്ട വിലയിരുത്തൽ ജോലികൾ ഞങ്ങളുടെ 300 ടീമുകളുമായി ഡൂസിൽ തുടരുന്നു. 13 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 185 സ്വതന്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ 39 ഘടനകൾക്ക് കനത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു! ഞങ്ങൾ അവയെല്ലാം വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് എത്തിക്കും. വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുരത് കുറും തന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഡൂസെ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചു. ഡ്യൂസെയിൽ 300 പേരടങ്ങുന്ന സംഘവുമായി നാശനഷ്ട വിലയിരുത്തൽ ജോലികൾ തുടരുന്നതായി മന്ത്രി കുറും പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങൾ 13 ആയിരം 185 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 39 ആയിരം 822 സ്വതന്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ 181 ഘടനകൾക്ക് കനത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു! ഞങ്ങൾ അവയെല്ലാം വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് എത്തിക്കും. പറഞ്ഞു.

Günceleme: 27/11/2022 13:43

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ