ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരത്തെ മന്ത്രാലയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി അവാർഡ് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പോസ്റ്റിൽ, “ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പട്ടണങ്ങൾ, ജില്ലകൾ, പ്രവിശ്യകൾ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം; അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിനായി ഏപ്രിൽ 30, ഡിസംബർ 2023. മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ, “ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരം; കടലിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അതിന്റെ വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായും ന്യായമായും സുസ്ഥിരമായും ഉപയോഗിക്കുകയും കടലിലും തീരദേശ പരിസ്ഥിതിയിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലും അതിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും ഇന്നത്തെയും ഭാവി തലമുറയുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി പരിസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരദേശ നഗരമാണിത്. അതു പറഞ്ഞു.

ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി അവാർഡ് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പോസ്റ്റിൽ, “ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പട്ടണങ്ങൾ, ജില്ലകൾ, പ്രവിശ്യകൾ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം; അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിനായി ഏപ്രിൽ 30, ഡിസംബർ 2023.

മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന ബാഴ്‌സലോണ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന "ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ അവാർഡ്" ചടങ്ങ് 2023 ഡിസംബറിൽ നടക്കും. മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളായ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കി സംസ്ഥാനം ധനസഹായം നൽകുന്ന "ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ അവാർഡ്" പ്രയോഗത്തിനായി; എല്ലാ നഗരങ്ങൾക്കും ജില്ലകൾക്കും പ്രവിശ്യകൾക്കും മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ 30 ഏപ്രിൽ 2023-ന് അവസാനിക്കുന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് 2023 ഡിസംബറിൽ നടക്കും.

പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പരിസ്ഥിതി, പ്രകൃതി, മണ്ണ്, കടലുകൾ എന്നിവയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മലിനീകരണം കാരണം പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും കടലിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രം സൂക്ഷ്മമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും സമുദ്രജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മന്ത്രാലയം തുടരുകയാണ്.

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കി ധനസഹായം നൽകുന്ന ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ അവാർഡ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബാഴ്‌സലോണ കൺവെൻഷനിലെ കക്ഷികളുടെ 2013-ാമത് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 18-ൽ ഇസ്താംബൂളിൽ നടന്ന തീരദേശ മേഖലയും (COP 18).

പ്രസ്താവന പ്രകാരം, “നഗര ആസൂത്രണത്തിൽ സംയോജിത തീരദേശ പരിപാലന തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗം, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ആമുഖം, പരിസ്ഥിതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെ, പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥാധിഷ്ഠിത മാനേജുമെന്റ് നയത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത. സൗഹൃദ നഗരങ്ങളും നഗര സെറ്റിൽമെന്റ് ആസൂത്രണത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനും ഒരു സംയോജിത സമീപനം, ഈ ദിശയിലുള്ള വിലപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരദേശ നഗരങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുമായുള്ള സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും 'പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരം' അവാർഡ് നൽകുമെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ” അതു പറഞ്ഞു.

"മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പട്ടണം, ജില്ല, പ്രവിശ്യ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം"

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ (യുഎൻ) എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം-മെഡിറ്ററേനിയൻ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ (UNEP-MAP) പരിധിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ, തീരദേശ ദർശനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ നഗരങ്ങളുടെയും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെയും പങ്ക്, സംഭാവനകൾ എന്നിവയെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സിറ്റി അവാർഡ് ആവർത്തിച്ചു. ).

“പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരു മെഡിറ്ററേനിയൻ നഗരം; കടലിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അതിന്റെ വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായും ന്യായമായും സുസ്ഥിരമായും ഉപയോഗിക്കുകയും കടലിലും തീരദേശ പരിസ്ഥിതിയിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലും അതിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും ഇന്നത്തെയും ഭാവി തലമുറയുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി പരിസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരദേശ നഗരമാണിത്. മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പട്ടണം, ജില്ല, പ്രവിശ്യ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രസ്താവനയിൽ, അവാർഡിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്; "കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഭാവിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രാദേശിക അധികാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക; മറ്റ് നഗരങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ നഗരങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

"2021-ൽ അന്റാലിയയിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ, പ്രഥമ വനിത എർദോഗാൻ സ്പെയിനിലെ മലാഗ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഒരു അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു"

മലിനീകരണത്തിനെതിരെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കൺവെൻഷന്റെ പാർട്ടികളുടെ 22-ാമത് സമ്മേളനം (COP 22) 07 ഡിസംബർ 10-2021 ന് ഇടയിൽ അന്റാലിയയിൽ നടന്നതായി പ്രസ്താവനയിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കോൺഫറൻസിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നടന്ന ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ സ്പെയിനിലെ മലാഗ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് എർദോഗന്റെ ആദരണീയ ഭാര്യമാരായ എമിൻ എർദോഗൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ജെമ്മ ഡെൽ കൊറൽ പാരയ്ക്ക് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചു.

Günceleme: 29/11/2022 15:44

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ