ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, 2022 നാലാം ടേമിന്റെ ആദ്യ തവണ പ്രഖ്യാപനവും പുനർ നിയമന നറുക്കെടുപ്പും

ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം
ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

ഹെൽത്ത് സർവീസസ് അടിസ്ഥാന നിയമത്തിലെ അധിക ഒന്നാം ആർട്ടിക്കിളിലെയും ചില ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമന നടപടിക്രമങ്ങളെയും തത്ത്വങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അതിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരസ്യമായി നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. അഫിലിയേറ്റുകളും മറ്റ് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും ഓർഗനൈസേഷനുകളും, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻമാരും മെഡിസിൻ ലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നിയമനിർമ്മാണം അനുസരിച്ച് ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻമാർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ദന്തഡോക്ടർമാർ, ദന്തഡോക്ടർമാർ, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുടെ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി, അസൈൻമെന്റുകളും നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തും. പ്രഖ്യാപിച്ച കലണ്ടറിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ലോട്ടറി.

എ- പൊതു തത്ത്വങ്ങൾ
1) ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാം (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ഇ-ഗവൺമെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ പ്രാമാണീകരണ സംവിധാനത്തിലെ പേഴ്‌സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (പിബിഎസ്) വഴിയും കലണ്ടറിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും.
2) നറുക്കെടുപ്പിന്റെ സ്ഥലവും സമയവും ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിൽ (yhgm.saglik.gov.tr) അറിയിക്കും.
3) അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡ്രോയിംഗ് കലണ്ടറിൽ വ്യക്തമാക്കിയ തീയതികൾക്കിടയിൽ PBS-ൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മുൻഗണനകൾ സേവ് ചെയ്യുകയും അന്തിമമാക്കുകയും ചെയ്യും. അന്തിമ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, അപേക്ഷാ വിവരങ്ങളിലും മുൻഗണനകളിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താനാകില്ല. അന്തിമമാക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
4) അന്തിമമാക്കിയ അപേക്ഷാ ഫോം ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റുകളായി പ്രത്യേകം അയയ്ക്കില്ല.
5) ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഒഴികെയുള്ള ഒരു പൊതു സ്ഥാപനത്തിലും സ്ഥാപനത്തിലും ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വിട്ടുപോയവരും അവരുടെ അപേക്ഷ അന്തിമമാക്കിയ ശേഷം, അവർ അവസാനം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകൃത സേവന ഷെഡ്യൂൾ സമർപ്പിക്കുക. (ഈ രേഖ ലഭിക്കാത്തവർ, ഈ രേഖയ്ക്ക് പകരം ഇ-ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കുക. https://turkiye.gov.tr അവർ "വിലാസ സേവന പ്രമാണം" സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി ലഭിക്കും. (സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റിൽ ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിച്ച തീയതി, ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാഫിന്റെ തലക്കെട്ടും ബ്രാഞ്ചും, ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ടൈറ്റിൽ, ബ്രാഞ്ച് എന്നിവയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ച തീയതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം. പ്രധാന സിവിൽ സർവീസ്, സ്റ്റാഫിന്റെ ഗ്രേഡ്, അയാളുടെ രാജി അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കൽ തീയതി, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സിവിൽ സർവീസ്, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ മുതലായവ)
6) സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഒബ്ലിഗേഷന്റെ (DHY) പരിധിയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് പുറമെ മറ്റൊരു പൊതു സ്ഥാപനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ, അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന DHY കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപേക്ഷാ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ബാധ്യത.
7) നിയമ നമ്പർ 2527-ന്റെ പരിധിയിലുള്ള തുർക്കി വംശജരായ വിദേശികൾ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സംവിധാനം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
8) PBS വഴി തുറക്കേണ്ട ഒഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രഖ്യാപിച്ച കലണ്ടറിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അപേക്ഷകർക്ക് പരമാവധി പത്ത് (10) തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ കഴിയും. പൊതു നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരുടെ മുൻഗണനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ശേഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ നിയമിക്കും.
9) നറുക്കെടുപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനും അവരുടെ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 24 നവംബർ 2022 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 13 ഡിസംബർ 2022 ചൊവ്വാഴ്ച വരെ 18.00-ന് പിബിഎസ് വഴി ഇലക്ട്രോണിക് വഴി ലോട്ടറിക്കുള്ള അപേക്ഷ റദ്ദാക്കാം. ഡ്രോയിംഗ് അപേക്ഷ റദ്ദാക്കിയവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ചിത്രരചനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.
10) പരീക്ഷയുടെ ഫലമായി ഉചിതമെന്ന് കരുതാത്ത അപേക്ഷകൾ, നിരസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ സഹിതം, വിജ്ഞാപനത്തിന് പകരമായി PBS-ൽ പ്രഖ്യാപിക്കും, ഇലക്ട്രോണിക് പരിതസ്ഥിതിയിൽ എതിർപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഫലങ്ങൾ PBS-ൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
11) സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയവരുടെയോ പിൻവലിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നവരുടെയോ പുനർവിന്യാസത്തിൽ, സിവിൽ സർവീസ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 97 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവുകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളവരിൽ, അപേക്ഷാ സമയപരിധി പ്രകാരം അംഗവൈകല്യം അവസാനിക്കാൻ ഒരു മാസമുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും.
12) അപേക്ഷയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി വ്യക്തമാക്കിയ വിലാസം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളുടെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നിയമന വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കും.
13) ലോട്ടറിയുടെ ഫലമായി ഏതെങ്കിലും കേഡറിലോ തസ്തികയിലോ ഇടം നേടിയവർക്ക് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് വീണ്ടും ലോട്ടറിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.
14) അറിയിപ്പ് വാചകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അബദ്ധത്തിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ അപേക്ഷിച്ചവരെ നിയമിക്കില്ല, നിയമനം നടന്നാലും റദ്ദാകും.
15) രേഖകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ തെറ്റായ അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നതോ ആയ അപേക്ഷകരുടെ അപേക്ഷകൾ അസാധുവായി കണക്കാക്കും.
16) നറുക്കെടുപ്പിന് ശേഷം, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ആർക്കൈവ് ഗവേഷണം നടത്തും, ആർക്കൈവ് ഗവേഷണം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തും. ആർക്കൈവ് റിസർച്ച് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയവരെ അസൈൻ ചെയ്യില്ല, അവ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ റദ്ദാക്കപ്പെടും.

ബി- സ്ഥാനാർത്ഥികളും ലോട്ടുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആവശ്യകതകളും
1) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം.
2) മന്ത്രാലയത്തിലും അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ, ദന്തഡോക്ടർമാർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ദന്തഡോക്ടർമാർ, നിയമ നമ്പർ 657-ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 4/A-ന് വിധേയമായി സിവിൽ സർവീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒഴികെ മറ്റ് പദവികളിൽ
3) നിയമനം നമ്പർ 3359 പ്രകാരം സംസ്ഥാന സേവന ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത, ആദ്യമായി നിയമിക്കപ്പെടാനോ വീണ്ടും നിയമിക്കപ്പെടാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരും.
4) നിയമ നമ്പർ 657-ന് വിധേയമായി സിവിൽ സർവീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പദവികളിൽ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫിസിഷ്യൻമാരും സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരും നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള സമയപരിധിയിൽ സംസ്ഥാന സേവന ബാധ്യത പൂർത്തിയാക്കിയവരും,
5) നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ബിരുദം നേടിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും (TUTG) സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെന്റിസ്റ്റുകളും അവരുടെ ഡിപ്ലോമ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് 23 നവംബർ 2022 ബുധനാഴ്ച 18.00:XNUMX വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,
6) ലോട്ടറിക്കുള്ള അപേക്ഷാ സമയപരിധി വരെ ബിരുദം നേടിയ ദന്തഡോക്ടർമാരും ഫാർമസിസ്റ്റുകളും (ടർക്കിഷ് ആരോഗ്യ ഡിപ്ലോമ രജിസ്ട്രേഷനും ഇ-ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടലും) https://turkiye.gov.tr വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ആക്‌സസ് ചെയ്‌ത ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡോക്ടർ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ അപേക്ഷിച്ച തലക്കെട്ടിൽ ബിരുദം നേടിയതിന്റെ രേഖയില്ലാത്ത ദന്തഡോക്ടർമാരും ഫാർമസിസ്റ്റുകളും; ബിരുദം നേടിയതായി കാണിക്കുന്ന താൽക്കാലിക ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പകർപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി ഇലക്ട്രോണിക് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, കൂടാതെ വിദേശ ഡിപ്ലോമയുള്ളവർ ഇലക്ട്രോണിക് പരിതസ്ഥിതിയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തുല്യതാ രേഖകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.)
7) നിയമ നമ്പർ 5335-ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 30-ന്റെയും 5947-ലെ നിയമത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 18-ന്റെയും പരിധിയിൽ, വിരമിച്ച ഫിസിഷ്യൻമാർക്കും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻമാർക്കും ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപേക്ഷിക്കാം. (ഇതേ നിയമം അനുസരിച്ച്, വിരമിച്ച ഡോക്ടർമാരെയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെയും നമ്മുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമിച്ചാലും അവരെ നിയമിക്കില്ല.)

സി- ലോട്ടുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല
1) സംസ്ഥാനത്തെ സേവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ഡോക്ടർമാരും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരും,
2) സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തവർ,
3) പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രസക്തമായ അച്ചടക്ക നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്നോ തൊഴിലിൽ നിന്നോ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവരും പൊതു അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരും,
4) വിരമിച്ച ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ, ദന്തഡോക്ടർമാർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ദന്തഡോക്ടർമാർ,
5) ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 അനുസരിച്ച്,
6) റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കി റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ട് നിയമം നമ്പർ 5434-ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 40-ൽ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രായപരിധിയിൽ എത്തിയവർ.
7) നിയമം നമ്പർ 4924-ന്റെ പരിധിയിലുള്ള കരാർ ജീവനക്കാർ,
8) നിയമ നമ്പർ 4924-ന്റെ പരിധിയിലുള്ള കരാർ ജീവനക്കാരിൽ, ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ ഈ അറിയിപ്പ് വാചകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചവർ, (അവർ PBS വഴി അപേക്ഷ നൽകിയാലും, അവരുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല. നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയുമില്ല.)
9) അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രഖ്യാപിത ശീർഷകത്തിനും ശാഖകൾക്കും അനുസൃതമായി ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ തലക്കെട്ടിലും ബ്രാഞ്ചിലും അവരുടെ താഴ്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നില അനുസരിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവരും അപേക്ഷിക്കണം. (ഉദാഹരണത്തിന്, മൈനർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻമാരുടെ അപേക്ഷകൾ, സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ പ്രധാന ശാഖയിലോ ഡോക്ടർ എന്ന പദവിയിലോ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവർ, ഡോക്ടർ എന്ന പദവിയിലേയ്ക്കോ, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളവർക്കോ അപേക്ഷിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കില്ല. ദന്തരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്റെ പേരിലുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെന്റൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിക്കില്ല.)

D- നിയമനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അഭ്യർത്ഥിച്ച രേഖകൾ
നറുക്കെടുപ്പിന് ശേഷം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമന നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്, നിയമനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ രേഖകൾ, അപേക്ഷാ ഹർജികൾ; അവർ പ്രഖ്യാപിത കലണ്ടറിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത വിലാസത്തിലേക്ക് കൊറിയർ വഴി അയയ്ക്കുകയോ കൈകൊണ്ട് കൈമാറുകയോ ചെയ്യും.
a) ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡിന്റെ നില പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒപ്പിട്ട നിവേദനം.
ബി) സൈനിക സേവനവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒപ്പിട്ട നിവേദനം. (മറുവശത്തുള്ളവരുടെ നിയമനം നടത്തില്ല)
സി) തന്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗവും ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഒപ്പിട്ട നിവേദനം.
d) പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ. (6 കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തത്)
ഇ) ചരക്ക് പ്രഖ്യാപന ഫോം.
എഫ്) മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ അവസാന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അംഗീകൃത സേവന ഷെഡ്യൂൾ. https://turkiye.gov.tr "വിലാസ സേവന പ്രമാണം" ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസം വഴി ലഭിക്കും).
g) പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെയും കരാർ ജീവനക്കാരും സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായി പ്രസ്താവിക്കുന്ന രേഖ സമർപ്പിക്കണം (പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെയും കരാർ ജീവനക്കാരും സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും തങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖ സമർപ്പിക്കണം. അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പിരിച്ചുവിട്ടു, അവിടെ അവരുടെ നിയമനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിക്കും.)

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്റ്റാഫുകളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്കുള്ള നിയമനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രേഖകൾ നൽകണം.

TR മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ

ബിൽകെന്റ് കാമ്പസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റലർ മഹല്ലെസി ഡുംലുപിനാർ ബുൾവാരി 6001 കാഡ്. നമ്പർ: 9 06800 Çankaya/ANKARA

ബന്ധപ്പെടുക: 0 (312) 585 10 00

മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ നിയമനത്തിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം.

2022 4-ആം ടേം ആദ്യ തവണയും വീണ്ടും നിയമനവും ധാരാളം കലണ്ടർ

ഓർഡർ ചെയ്യുക ചരിത്രം വിവരണവും
1 വെള്ളിയാഴ്ച, നവംബർ 18, 2022 - ബുധൻ, നവംബർ 23, 2022 വരെ 18.00:XNUMX വരെ PBS വഴി അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു
2 8 ഡിസംബർ 2022 വ്യാഴാഴ്ച PBS വഴിയുള്ള അപേക്ഷാ മൂല്യനിർണ്ണയ ഫലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം
3 വ്യാഴാഴ്ച, ഡിസംബർ 8, 2022 - വെള്ളിയാഴ്ച, ഡിസംബർ 9, 2022 18.00:XNUMX വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അപേക്ഷ നിരസിച്ചവരുടെ എതിർപ്പുകൾ പിബിഎസ് വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു
4 14 ഡിസംബർ 2022 ബുധനാഴ്ച PBS വഴിയുള്ള അപ്പീൽ ഫലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം
5 ഡിസംബർ 15, 2022 വ്യാഴാഴ്ച ലോട്ട്സ് തീയതി സ്ഥലവും സമയവും (https://yhgm.saglik.gov.tr) ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കും.
6 30 ഡിസംബർ 2022 വെള്ളിയാഴ്ച 18.00 മണിക്ക് അസൈൻമെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ സമയപരിധിയും സമയവും (ശ്രദ്ധിക്കുക: പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെയും കരാർ ജീവനക്കാരും സ്വകാര്യ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായി പ്രസ്താവിക്കുന്ന രേഖ അവർ ആരംഭിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. അവരുടെ നിയമനത്തിനു ശേഷമുള്ള ഡ്യൂട്ടി.)

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ