11317 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം
ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം 11.317 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സർവീസ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിയമിക്കും.

1. 4857 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവിശ്യാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിയമിക്കുന്നതിന്, തൊഴിൽ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്ന, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലേക്കും തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. നമ്പർ 11.317 ഉം മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിയമവും.

2. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അറിയിപ്പ് വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളും അപേക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തവർ പ്രഖ്യാപിച്ച തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കരുത്. അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. തെറ്റായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ തെറ്റായതോ ആയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്ലേസ്‌മെന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തും.

3. പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 28/11/2022 - 02/12/2022 ഇടയിൽ ടർക്കിഷ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസി (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr ​​വഴി ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. വിലാസം.

4. ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തിന് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ/തൊഴിൽ തരങ്ങളിൽ, പ്രൊവിൻഷ്യൽ തലത്തിൽ സംഭരണം നടത്തും. അപേക്ഷകളിൽ, വിലാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ വിലാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കും.

5. ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ജോലിസ്ഥലത്തിനും (തൊഴിൽ പ്രവിശ്യ) ഒരു തൊഴിലിനും മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കൂ.

6. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രസക്തമായ അച്ചടക്ക നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി, ജോലിയിൽ നിന്നോ തൊഴിലിൽ നിന്നോ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവരും പൊതു അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരും പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ അപേക്ഷിക്കരുത്. നിയമനിർമ്മാണം അനുസരിച്ച്, ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ നിയമിക്കില്ല.

7. പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ İŞKUR ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കും. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലേക്കും തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആർട്ടിക്കിൾ 10 അനുസരിച്ച്, İŞKUR വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത അപേക്ഷകരിൽ, മുൻഗണനയുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ, സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം. ഒഴിവുള്ള ജോലികളുടെ എണ്ണം (പ്രഖ്യാപിത തസ്തികകളുടെ എണ്ണം) കൂടാതെ ഒറിജിനൽ നമ്പറിന്റെ അത്രയും. പകരക്കാരനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം നോട്ടറി പബ്ലിക് നേരിട്ട് നിർണ്ണയിക്കും.

8. ലോട്ടറിയുടെ തീയതിയും സമയവും, ലോട്ടറിയുടെ സ്ഥലം, ലോട്ടറിയുടെ ഫലങ്ങൾ, പ്രധാന, പകരക്കാരനായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ, നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും രേഖകളും കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും അറിയിപ്പുകളും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസസ് ആണ് നടത്തുന്നത്. . https://yhgm.saglik.gov.tr ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും, ഇതിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകില്ല, കൂടാതെ ഈ അറിയിപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിന് പകരമാകും.

9. നമ്മുടെ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിയമിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായവരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കും. നിയമനത്തിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും തെറ്റായതുമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി അവരുടെ മുൻഗണനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരെ നിയമിക്കില്ല. അത് ചെയ്താലും നിയമന നടപടി റദ്ദാക്കും. നിശ്ചിത സമയത്ത് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന തസ്തികകളുടെ യോഗ്യതകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരെ നിയമിക്കില്ല.

10. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത / നോട്ടറി ഡ്രോയിംഗിന്റെ ഫലമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചവരിൽ അപേക്ഷ നൽകാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ; സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്തവർ; നിയമനം ലഭിച്ചവരും ഉചിതമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിക്കുകയോ / ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർ (ജനനം, രോഗം, സൈനിക സേവനം മുതലായവ കാരണം അവരുടെ ചുമതലകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഒഴികെ); നിയമന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാത്തവർ; ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് നിയമന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തവർ; എന്റർപ്രൈസ് കളക്ടീവ് വിലപേശൽ കരാറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 15 അനുസരിച്ച്, ഒരു മാസത്തെ പ്രൊബേഷണറി കാലയളവിനുള്ളിൽ കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചവരിൽ നിന്നും റിസർവിന്റെ ആദ്യ നിരയിലുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പ്രൊബേഷണറി കാലയളവിൽ കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചവരിൽ നിന്നും നിയമനങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്. ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക.

11. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലേക്കും തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 5 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള "ജോലിക്ക് അയക്കുന്നതിൽ മുൻഗണന" എന്ന വാക്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥ അപേക്ഷകന് അനുകൂലമായ അവകാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു.

12. ഒരേ പ്രൊഫഷനുവേണ്ടി മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ/വകുപ്പിൽ നിന്ന് (സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം/അസോസിയേറ്റ് ബിരുദം/ബിരുദം) ബിരുദം നേടുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായ മുൻഗണനയായി മാറില്ല.

13. നിലവിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കേന്ദ്ര, പ്രവിശ്യാ സംഘടനകളിൽ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ച തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കരുത്. ഈ അറിയിപ്പ് വാചകത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2 ൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കാതെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയത്തെ İŞKUR അറിയിച്ചാലും നറുക്കെടുപ്പിൽ എടുക്കില്ല.

14. ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ, വാർദ്ധക്യ അല്ലെങ്കിൽ അസാധുവായ പെൻഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ച തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കരുത്. നിയമനിർമ്മാണം അനുസരിച്ച്, ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ നിയമിക്കില്ല.

15. സ്ഥിരം സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമാനുസൃതമായ മിനിമം വേതനത്തിൽ നിയമിക്കും.

അപേക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ

സ്ഥിരം സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം;

1. സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ (1), (4), (6), (7) എന്നീ ഉപവകുപ്പുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വ്യവസ്ഥകളും റിക്രൂട്ടിംഗിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകളിലേക്കും തൊഴിലാളികൾ, നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 4-ന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന്. (വിദേശ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.)

2. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളിലെ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുക.

3. അപേക്ഷാ തീയതിയുടെ അവസാന ദിവസം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

4. അപേക്ഷാ തീയതിയുടെ ആദ്യ ദിവസം 40 വയസ്സ് തികയരുത് (28/11/1982 നും പിന്നീടുള്ള ജനനത്തിനും അപേക്ഷിക്കാം).

5. അപേക്ഷാ സമയപരിധി വരെ അപേക്ഷിച്ച തൊഴിലിനായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് (ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/പ്രോഗ്രാം) ബിരുദം നേടുന്നതിനും അപേക്ഷാ സമയപരിധിക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും.

6. തന്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗവും ഇല്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ (അത് നിയമിക്കുന്നതിന് അർഹതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും).

7. ജോലിക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നതിൽ മുൻ‌ഗണനാ അവകാശമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 5-ന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ മുൻഗണനാ നില കാണിക്കുന്ന ഒരു രേഖ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

8. സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കൈവ് റിസർച്ച് ലോ നമ്പർ 7315 ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, ആർക്കൈവ് റിസർച്ചിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയമന പ്രക്രിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല.

9. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളായി (നിരായുധരായി) നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പുറമേ, ആർട്ടിക്കിൾ 5188 ലെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ (10), (1), (2) എന്നീ ഉപഖണ്ഡങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നിയമം നമ്പർ 3 ഉം (g) ഉം ഉപഖണ്ഡികയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാനും (h).

* ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx എന്നതിൽ പരസ്യങ്ങൾക്കായി തിരയാം.

Günceleme: 28/11/2022 11:21

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ