അമസ്യ ഫെർഹത്ത് ഹിൽ കേബിൾ കാർ സൗകര്യം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

അമസ്യ ഫെർഹത്ത് ഹിൽ കേബിൾ കാർ സൗകര്യം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അമസ്യ ഫെർഹത്ത് ഹിൽ കേബിൾ കാർ സൗകര്യം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഫെർഹത്ത് ടെപേസി കേബിൾ കാർ സൗകര്യവും ഫെർഹത്ത് ടെപേസി വിനോദ മേഖല വികസനവും മാനേജ്‌മെന്റ് പ്ലാനും, റോപ്‌വേ സബ്‌സ്റ്റേഷന്റെ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാർ പാർക്ക്, ദൈനംദിന, വരുമാനം നൽകുന്ന വാണിജ്യ സൗകര്യങ്ങൾ, നിർമ്മാണ കാലയളവ് ഉൾപ്പെടെ 29 വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം. പാട്ടത്തിനെടുക്കും.

TR അമസ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന്: 18/01/2021-ലെ കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയം, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി, അമസ്യ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്, അമസ്യ ഫോറസ്ട്രി മാനേജ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, അമസ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കരാർ ബി ടൈപ്പ് റിക്രിയേഷൻ ഏരിയ). 444, 445, 446, 447, 473, 474 എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ, ബി ടൈപ്പ് റിക്രിയേഷൻ ഏരിയാ റെഗുലേഷനും അന്തിമ പെർമിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റും അനുസരിച്ച് 2020-5-152-070 ഫയൽ നമ്പർ 00067-8594,24-2-222-2-3-4 പ്രകാരം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൃഷി, വനം വകുപ്പിന്റെ പെർമിറ്റ് ആൻഡ് ഈസ്‌മെന്റ് വകുപ്പിന്റെ കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ, നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന കേബിൾ കാർ ഫെസിലിറ്റി, കേബിൾ കാർ ഫെസിലിറ്റി സബ്-സ്റ്റേഷൻ ഏരിയയിൽ കാർ പാർക്ക്, ദൈനംദിന, വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം 1009 m1 വിസ്തൃതിയിൽ (ലോട്ട് 2, പാഴ്സൽ 3-4-7, പാഴ്സൽ നമ്പർ 29, XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX) (നിർമ്മാണ കാലയളവ് ഉൾപ്പെടെ XNUMX വർഷം) കൂടാതെ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൈമാറുന്നു അമസ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് ഈ കാലയളവിന്റെ അവസാനം.

സംസ്ഥാന ടെൻഡർ നിയമം നമ്പർ 2886-ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 35/A അനുസരിച്ച്, ടെൻഡർ ക്ലോസ്ഡ് ബിഡ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തപ്പെടും, ടെൻഡറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

1- ഭരണം

a) വിലാസം: 55 എവ് മഹല്ലെസി മെഹ്‌മെത് വാരിൻലി കദ്ദേസി നമ്പർ 99. 05200 മെർക്കസ്/അമസ്യ
b) ടെലിഫോൺ, ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ: 0(358) 218 ​​80 00 / 0(358) 218 ​​32 86

2- ടെൻഡറിന് വിധേയമായ പ്രവൃത്തി:

ഗുണനിലവാരം, തരം, അളവ്: 1 കേബിൾ കാറിന്റെയും സാമൂഹിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണവും 29 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനവും

3- ടെൻഡർ:

എ) സ്ഥലം: ടിആർ അമസ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 55 എവ്‌ലർ മഹല്ലെസി മെഹ്‌മെത് വാരിൻലി കദ്ദേസി നമ്പർ 99. 05200 മെർക്കസ്/അമസ്യ (രണ്ടാം നില അസംബ്ലി മീറ്റിംഗ് ഹാൾ)
b) തീയതിയും സമയവും: 27/10/2022 വ്യാഴാഴ്ച 10:15-ന്
സി) അപേക്ഷ: സംസ്ഥാന ടെൻഡർ നിയമം നമ്പർ 2886 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 35 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ നൽകിയാൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്, 27/10/2022 വ്യാഴാഴ്ച 09:00 വരെ ടെൻഡർ ഫയലുകൾ മൂന്നാം നില ടെൻഡർ സേവനത്തിലേക്ക് കൈമാറും. പാലിക്കപ്പെടുന്നു. നിശ്ചിത തീയതിക്കും സമയത്തിനും ശേഷം നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മെയിൽ, കൊറിയർ, ടെലിഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടെൻഡർ പരസ്യങ്ങൾ വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ രേഖ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കരുത്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രമാണങ്ങളും യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ രേഖകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രമാണം സാധുവാണ്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ