ബോസ്ഫറസ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകളുടെ അളവ് 40 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു

ബോസ്ഫറസ് കടത്തുന്ന ചരക്കിന്റെ അളവ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു
ബോസ്ഫറസ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകളുടെ അളവ് 40 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു

കടലിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ, കുറഞ്ഞ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, 16 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കടലിടുക്കിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകളുടെ അളവിൽ 40 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കടലിടുക്കുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ഗതാഗത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം രേഖാമൂലം പ്രസ്താവന നടത്തി. ബോസ്ഫറസിലെ കപ്പൽ ക്രോസിംഗുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സമുദ്ര മേഖലയിലെ ഗതാഗത ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് കപ്പലുകളുടെ വലുപ്പവും ടണ്ണും വർദ്ധിച്ചു.

അപകടകരമായ ചരക്കുകളുടെ തരം വർദ്ധിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിലെ സുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രസ്താവനയിൽ, “2005 ൽ 54 ആയിരം 794 കപ്പലുകൾ ബോസ്ഫറസിലൂടെ കടന്നുപോയി. കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളുടെ മൊത്തം ടൺ 468 ദശലക്ഷം 105 ആയിരം ആയിരുന്നു, മൊത്തം ടൺ 246 ദശലക്ഷം 824 ആയിരം ആയിരുന്നു, ചരക്കുകളുടെ അളവ് 334 ദശലക്ഷം 51 ആയിരം മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു. 2021 ൽ, കപ്പൽ പാസുകളുടെ എണ്ണം 38 ആയിരുന്നപ്പോൾ, മൊത്തം ടൺ 551 ദശലക്ഷം 631 ആയിരം എത്തി, മൊത്തം ടൺ 921 ദശലക്ഷം 341 ആയിരം എത്തി, മൊത്തം ചരക്ക് 742 ദശലക്ഷം 465 ആയിരം മെട്രിക് ടൺ എത്തി.

ചരക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2005നെ അപേക്ഷിച്ച് 40 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായെന്നും 200 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം ഇതേ കാലയളവിൽ 51 ശതമാനം വർധിച്ച് 3ൽ നിന്ന് 503 ആയി വർധിച്ചുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. അപകടകരമായ ചരക്കുകളുടെ തരത്തിൽ വർദ്ധനവ്. പ്രസ്താവനയിൽ, "കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വർഷവും നാവിഗേഷൻ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു, കപ്പലിന്റെ എണ്ണത്തിലും ടണ്ണിലും, മൊത്തം ചരക്കുകളുടെ അളവ്, ചരക്കുകളുടെ തരം, കപ്പലുകളുടെ കടന്നുപോകുന്ന എണ്ണം എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നു. 5 മീറ്ററും അതിനുമുകളിലും, ഇത് അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ