കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയം 11 കരാർ ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും

കോൺട്രാക്‌റ്റഡ് ഇൻഫോമാറ്റിക്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയം
കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയം 11 കരാർ ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും

കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഡിക്രി നിയമം നമ്പർ 375 ന്റെ അധിക ആർട്ടിക്കിൾ 6, ഈ ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, "പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും വലിയ തോതിലുള്ള വിവര സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ" എന്നിവയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 31.12.2008-ലെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, നമ്പർ 27097. കരാറിലെ ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച തത്വങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 8 അനുസരിച്ച്, 11 (പതിനൊന്ന്) കരാർ ചെയ്ത ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ വിജയത്തിനായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ്. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി 1 (ഒന്ന്) സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപേക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ

a) സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48-ൽ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

b) നാല് വർഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഫാക്കൽറ്റികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ തുല്യത അംഗീകരിച്ച വിദേശത്തുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ബിരുദം നേടുക.

സി) നാല് വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഫാക്കൽറ്റികളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പുകൾ, ശാസ്ത്ര-സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്രം എന്നീ വകുപ്പുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വകുപ്പുകൾ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് (ബി) ഉപഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയവ ഒഴികെ, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ തത്തുല്യത അംഗീകരിച്ച ഒരു ഡോർമിറ്ററിയിൽ നിന്ന്. (ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ബിരുദധാരികൾക്ക് പ്രതിമാസ മൊത്ത വേതന പരിധിയുടെ 2 മടങ്ങ് അപേക്ഷിക്കാം)

ç) സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഡിസൈൻ, ഈ പ്രക്രിയയുടെ വികസനം, മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 (മൂന്ന്) വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലും മാനേജ്‌മെന്റിലും, കുറഞ്ഞത് 5 (മൂന്ന്) വർഷത്തേക്ക് വേതന പരിധിയുടെ ഇരട്ടി കവിയാത്തവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 657 (അഞ്ച്) വർഷം (പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ; ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ, നിയമ നമ്പർ 4-ന് അല്ലെങ്കിൽ കരാർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. അതേ നിയമത്തിന്റെ 399-ാം ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉപഖണ്ഡിക (ബി) അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രി-നിയമം നമ്പർ XNUMX, കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം അടച്ച് തൊഴിലാളി പദവിയിലുള്ള ഒരു ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ. സേവന കാലയളവുകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു),

d) കമ്പ്യൂട്ടർ പെരിഫറലുകളുടെ ഹാർഡ്‌വെയറുകളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപിത നെറ്റ്‌വർക്ക് മാനേജ്‌മെന്റിനെയും സുരക്ഷയെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നു,

ഇ) പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, അവൻ സജീവ സൈനിക സേവനത്തിന്റെ പ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സൈനിക സേവനത്തിന്റെ പ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ സജീവ സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ റിസർവ് ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക.

അപേക്ഷാ രീതി, സ്ഥലം, തീയതി

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. 19.09.2022 മുതൽ 03.10.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള രേഖകളുടെ പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, isalimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​എന്ന വിലാസം വഴി അപേക്ഷകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി നൽകും. അപേക്ഷകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ തപാൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ ഉള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷകൾ ഇ-ഗവൺമെന്റ് പാസ്‌വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളതിനാൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് (turkiye.gov.tr). പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു ഇ-ഗവൺമെന്റ് പാസ്വേഡ് നേടിയിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷയിൽ അവരുടെ ടിആർ ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ സഹിതമുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിടിടി സെൻട്രൽ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇ-ഗവൺമെന്റ് പാസ്‌വേഡ് അടങ്ങിയ കവർ ലഭിക്കും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ