ബർസ യെനിസെഹിർ എയർപോർട്ട് ജൂലൈയിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ബർസ യെനിസെഹിർ എയർപോർട്ട് ജൂലൈയിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ബർസ യെനിസെഹിർ എയർപോർട്ട് ജൂലൈയിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം സ്റ്റേറ്റ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി (ഡിഎച്ച്എംഐ) ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് 2022 ജൂലൈയിലെ ബർസ യെനിസെഹിർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ എയർ പ്ലെയിൻ, പാസഞ്ചർ, കാർഗോ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അതനുസരിച്ച്, ജൂലൈയിൽ ബർസ യെനിസെഹിർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 9 ആയിരം 681 ആയിരുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 5 ആയിരം 734 ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തം 15 യാത്രക്കാർക്ക് ജൂലൈയിൽ സേവനം ലഭിച്ചു.

ജൂലൈയിൽ, ബർസ യെനിസെഹിർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും പറന്നുയരുകയും ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മൊത്തം 673 ആയി ഉയർന്നു, ആഭ്യന്തര ലൈനുകളിൽ 42 ഉം അന്താരാഷ്ട്ര പാതകളിൽ 715 ഉം.

ചരക്ക് (ചരക്ക്+മെയിൽ+ലഗേജ്) ഗതാഗതം ജൂലൈയിൽ മൊത്തം 229 ടൺ ആയിരുന്നു.

7 മാസ കാലയളവിൽ (ജനുവരി-ജൂലൈ), ബർസ യെനിസെഹിർ വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 63 ആയിരം 673, വിമാന ഗതാഗതം 9 ആയിരം 577, ചരക്ക് ഗതാഗതം (ചരക്ക് + മെയിൽ + ലഗേജ്) 739 ടൺ.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ