ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ നയിക്കാൻ GOOINN റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ നയിക്കാൻ GOOINN റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ നയിക്കാൻ GOOINN റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

GOOINN തയ്യാറാക്കിയത്; “ഉയരുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയായി ഫുഡ്‌ടെക്, വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതികവിദ്യകളും അവയുടെ ഉപയോഗ മേഖലകളും, ലോകത്തിൽ നിന്നും തുർക്കിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഫുഡ്‌ടെക്കിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ, സുസ്ഥിര ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണം, ഭാവിയിലെ പ്രവണതകൾ” എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ലോകത്തിലെ ട്രെൻഡ് മേഖലകൾ പരിശോധിച്ച് വിശാലവും സമഗ്രവുമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന GOOINN (നല്ല ഇന്നൊവേഷൻ) റിസർച്ച് സെന്റർ, ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയിലെ നവീകരണവും സംരംഭകത്വ കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന Foodtech റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഇന്നൊവേഷൻ കൾച്ചറിന്റെയും ഇൻ-ഹൗസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെയും കഴിവുകൾ കൈമാറുന്നതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പരിഹാര പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന GOOINN, ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗ മേഖലകളും, ലോകത്തിൽ നിന്നും തുർക്കിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഫുഡ്‌ടെക്കിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ, സുസ്ഥിര ഭക്ഷണം, ഭാവിയിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫുഡ്‌ടെക് റിപ്പോർട്ടിലെ ട്രെൻഡുകളും ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്.

ഫുഡ് ടെക്, ഫുഡ് ടെക്നോളജികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു; ഇന്ന് ഇത് ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട പകർച്ചവ്യാധി, ലോജിസ്റ്റിക് പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം. ഇക്കാരണത്താൽ, വിശ്വസനീയമായ ഭക്ഷണം, സുസ്ഥിര ഉൽപ്പാദനം, സ്മാർട്ട് ലോജിസ്റ്റിക് സംവിധാനങ്ങൾ, ഫലപ്രദമായ കാർഷിക രീതികൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്ന ഫുഡ്‌ടെക് മേഖല വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വ്യവസായം അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, സംഭരണം, സംസ്കരണം, പാക്കേജിംഗ്, ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്കും സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ, ഭക്ഷണവുമായുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. kazanഅവൻ തിന്നുകയാണ്.

GOOINN-ന്റെ മേഖലാ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയിലെ പഠനങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും 8 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു;

 • അഗ്ടെക്
 • അടുത്ത തലമുറ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ (അടുത്ത തലമുറ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ)
 • ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം
 • ഫുഡ് ഡെലിവറി
 • അടുക്കള & ​​റെസ്റ്റോറന്റ് ടെക്നോളജി (അടുക്കള & ​​റെസ്റ്റോറന്റ് ടെക്)
 • ഉപഭോക്തൃ ആപ്പുകളും സേവനങ്ങളും (ഉപഭോക്തൃ ആപ്പുകളും സേവനങ്ങളും)
 • ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും കണ്ടെത്തലും (ഭക്ഷണ സുരക്ഷയും കണ്ടെത്തലും)
 • മിച്ചവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും

2019 ൽ 220 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിപണിയുള്ള ഫുഡ്‌ടെക്, ലോകത്തിലെ രസകരമായ സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, 2027 ൽ 342 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2021-ൽ, ഈ മേഖലയിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ കൂടുതലാണെന്നും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വിഹിതം 20% കവിയുന്നുവെന്നും കാണുന്നു.

ഫുഡ്‌ടെക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പനികൾ 13 വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഈ മേഖലയിൽ നവീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കായി GOOINN സമാഹരിച്ച ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ 13 വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇന്ന്, ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കൊപ്പം, കമ്പനികൾ അടിസ്ഥാന ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനും മുറിക്കാനും സ്ഥാപിക്കാനും പായ്ക്ക് ചെയ്യാനും സൂക്ഷിക്കാനും റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്‌നോളജി, ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ, ഹൈ-പ്രഷർ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്‌നോളജി, പൾസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടെക്‌നോളജി, കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ടെക്‌നോളജി, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്‌സ്, നാനോ ടെക്‌നോളജി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സെൻസറുകളും ജിപിഎസും, ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ്, സെൽ അധിഷ്‌ഠിത ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദന സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ 13 വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംരംഭകർ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

 1. ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനവും സംസ്കരണവും: ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിലും സംസ്കരണത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം; ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായ കൃഷി, വിളവെടുപ്പ്, ഉൽപ്പാദനം, പാക്കേജിംഗ് രീതികൾ സാധ്യമാക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഇത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 2. ഭക്ഷണ റീട്ടെയിൽ: ഫുഡ് റീട്ടെയിൽ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും മുൻപന്തിയിലാണ്. ഇതിന് നന്ദി, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണ ലഭ്യതയുണ്ട്.
 3. ഭക്ഷണ വിതരണം: ഫുഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 4. ഫുഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്: ബ്ലോക്ക്ചെയിനും മറ്റ് ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭക്ഷ്യ വിതരണക്കാർക്കും വിതരണക്കാർക്കും ഫാമിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്തൃ പട്ടികയിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക് ആയി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
 5. ഉള്ളടക്ക ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്: പുതിയ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണ ഉപഭോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കമ്പനികൾ വലിയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 6. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ: ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് നന്ദി, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ കമ്പനികൾക്ക് കഴിയും.
 7. ഉൽപ്പന്ന പാക്കേജിംഗ്: സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് നന്ദി, നൂതനമായ പാക്കേജിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, ഈ പരിഹാരങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുതുമ നിലനിർത്താനും ഷെൽഫ് ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഗതാഗത സമയത്ത് കേടുപാടുകൾ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകാത്ത പാക്കേജിംഗിന്റെ ഉത്പാദനം നൽകുന്നു.
 8. വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഭക്ഷണം: പ്രത്യേകിച്ചും, ഉപയോഗിച്ച ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് നന്ദി, ഭക്ഷണം സെറ്റ് ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ മുതൽ ഉള്ളടക്ക ശുപാർശകൾ വരെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഭക്ഷണ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നു.
 9. ഡയറ്റ് ട്രാക്കറുകൾ: പ്രയോഗിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് നന്ദി, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നും എപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുവെന്നും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഡയറ്റ് മോണിറ്ററായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതിക ആപ്ലിക്കേഷന് നന്ദി, നിരവധി ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഭക്ഷണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാം, കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.
 10. ഭക്ഷണ തരംതിരിക്കൽ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നന്ദി, ഭക്ഷണ ഫോട്ടോകൾ അതിലെ മെറ്റീരിയലുകൾ അടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുവഴി, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ കഴിയും.
 11. ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ: സെൻസറുകളിലെയും ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെയും വികാസത്തിന് നന്ദി, കേടായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ സ്വയമേവ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് പാഴായത് തടയുന്നു. അങ്ങനെ, വിൽക്കാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
 12. ഭക്ഷണ പൊരുത്തം: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണ മുൻഗണനകൾ അനുസരിച്ച് പാചകക്കുറിപ്പുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്.
 13. വ്യക്തിഗത പോഷകാഹാര ഉപദേശം: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് നന്ദി, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത പോഷകാഹാര ഉപദേശം നൽകാൻ കഴിയും.

ഫുഡ്‌ടെക് റിപ്പോർട്ട് ഭാവിയിലെ ഭക്ഷണവും വെളിപ്പെടുത്തി

പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഭാവിയിലെ മുൻനിര ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ആൽഗകൾ, ബീൻസ്, മറ്റ് പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, കള്ളിച്ചെടി, ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, കൂൺ, പരിപ്പ്, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, റൂട്ട് പച്ചക്കറികൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, മുളപ്പിച്ച സസ്യങ്ങൾ, ജെല്ലിഫിഷ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ചിപ്സും സാലഡും.

2022 ഫുഡ്‌ടെക് ട്രെൻഡുകൾ

2022ലെ ഫുഡ്‌ടെക് മേഖലയുടെ ട്രെൻഡുകൾ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്ന GOOINN Foodtech റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെൻഡ് തലക്കെട്ടുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

 

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ