റെയിലുകളിലെ അൾട്രാസോണിക് പരിശോധന: 'അയൺ ഐ'

റെയിലുകളിലെ അൾട്രാസോണിക് പരിശോധന അയൺ ഐ
പാളങ്ങളിൽ അൾട്രാസോണിക് പരിശോധന 'അയൺ ഐ'

സാങ്കേതിക വികാസങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടർന്ന് വിജയകരമായ ഗവേഷണ-വികസന പഠനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കി സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽവേ (TCDD), അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'അയൺ ഐ'യും മാതൃകയാക്കുന്നു. പാളങ്ങളിലെ കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ തുർക്കി എഞ്ചിനീയർമാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'അയൺ ഐ' പാളങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നേർത്ത വിള്ളലുകൾ പോലും കണ്ടെത്തുന്നു. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനമുള്ള 'അയൺ ഐ' ട്രെയിനുകൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതവുമായ ഡ്രൈവിംഗ് നൽകുന്നു.

'അയൺ ഐ' പാളങ്ങളുടെ എക്സ്-റേയിലൂടെ വിള്ളലുകളും കാപ്പിലറികളും പോലും കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതുവഴി റെയിൽവേയിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നു. കരയിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന 'അയൺ ഐ' 7 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റെയിൽവേ സ്‌കാൻ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ