തുർക്കിയിലെ തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 217ൽ നിന്ന് 255 ആയി ഉയർത്തും

തുർക്കിയുടെ തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കും
തുർക്കിയിലെ തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 217ൽ നിന്ന് 255 ആയി ഉയർത്തും

ജനുവരി-ജൂലൈ കാലയളവിൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ചരക്കുകളുടെ അളവ് മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 6,6 ശതമാനം വർധിച്ച് 319 ദശലക്ഷം 687 ആയിരം ടണ്ണായി, കൈകാര്യം ചെയ്ത കണ്ടെയ്‌നറുകളുടെ അളവ് വർധിച്ചതായി ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി ആദിൽ കാരിസ്മൈലോഗ്‌ലു പറഞ്ഞു. ഇതേ കാലയളവിൽ 2,1 ശതമാനം വർധിച്ച് 7 ദശലക്ഷം 365 ആയിരം ടിഇയു ആയി.

ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി ആദിൽ കാരിസ്മൈലോഗ്‌ലു ജൂലൈയിലെ സമുദ്ര സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി. ജൂലൈയിൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ചരക്കിന്റെ അളവ് മുൻവർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6,7 ശതമാനം വർധിക്കുകയും 46 ദശലക്ഷം 198 ആയിരം ടണ്ണിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു, "ജനുവരി-ജൂലൈ കാലയളവിൽ, ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത അളവ് നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 6,6 ശതമാനം വർധിച്ച് 319 ദശലക്ഷം 687 ആയിരം ടണ്ണിലെത്തി," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരമാവധി കാർഗോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊക്കേലി റീജിയണൽ പോർട്ട് മാനേജുമെന്റിലാണ്

ജൂലൈയിൽ, കയറ്റുമതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ലോഡിംഗ് അളവ് 3,2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 12 ദശലക്ഷം 495 ആയിരം ടണ്ണായി, ഇറക്കുമതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അൺലോഡിംഗ് തുക 11,4 ശതമാനം വർദ്ധനയോടെ 21 ദശലക്ഷം 424 ആയിരം ടൺ ആണെന്നും Karismailoğlu പ്രസ്താവിച്ചു.

“ജൂലൈയിൽ, വിദേശ വ്യാപാര കയറ്റുമതി മുൻവർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 8,3 ശതമാനം വർധിക്കുകയും 33 ദശലക്ഷം 919 ആയിരം ടണ്ണിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ കടൽ വഴിയുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം 6,7 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 6 ദശലക്ഷം 233 ആയിരം ടണ്ണായി. കബോട്ടേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കിന്റെ അളവ് 6 ദശലക്ഷം 45 ആയിരം ടണ്ണുമായി 14,4 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. കൊകേലി റീജിയണൽ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഭരണ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തത്, മൊത്തം 7 ദശലക്ഷം 388 ആയിരം ടൺ ചരക്ക്. കൊകേലി റീജിയണൽ പോർട്ട് അതോറിറ്റി; അലിയാഗ റീജിയണൽ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും സെയ്ഹാൻ റീജിയണൽ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും ഇത് പിന്തുടർന്നു. ലോഡ് തരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂലൈയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർദ്ധനവ് കാണിച്ച ലോഡ് തരം 1 ദശലക്ഷം 341 ആയിരം 167 ടൺ വർദ്ധനയുള്ള അൺബ്രിക്വേറ്റ് ഹാർഡ് കൽക്കരി ആയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരക്കുകൾക്ക് പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ 931 ആയിരം 425 ടണ്ണും സ്ക്രാപ്പ് ഇരുമ്പ് 213 ആയിരം 805 ടണ്ണും വർദ്ധിച്ചു. നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ 1 ദശലക്ഷം 206 ആയിരം 806 ടൺ കയറ്റുമതി ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത പോർട്ട്‌ലാൻഡ് സിമന്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മറുവശത്ത്, 3 ദശലക്ഷം 6 ആയിരം 976 ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇറക്കുമതി ചരക്കുകളിൽ അൺബ്രിക്കേറ്റഡ് ഹാർഡ് കൽക്കരി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം അമേരിക്ക

ജൂലൈയിൽ കടൽമാർഗം കയറ്റുമതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതത്തിൽ 1 ദശലക്ഷം 617 ആയിരം ടൺ ആണെന്ന് കാരയ്സ്മൈലോഗ്ലു അടിവരയിട്ടു. ഇറ്റലിയിലേക്കും സ്പെയിനിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറക്കുമതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഗതാഗതത്തിൽ 6 ദശലക്ഷം 772 ആയിരം ടൺ ആണെന്ന് Karismailoğlu പ്രസ്താവിച്ചു.

കബോട്ടേജിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളുടെ അളവ് 36,2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു

“ജൂലൈയിൽ ഞങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത കണ്ടെയ്‌നറുകളുടെ അളവ് മുൻവർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1,8 ശതമാനം കുറയുകയും 978 ആയിരം ടിഇയു ആയി മാറുകയും ചെയ്തു,” ഗതാഗത മന്ത്രി കറൈസ്മൈലോഗ്‌ലു പറഞ്ഞു, “ജനുവരി-ജൂലൈ കാലയളവിൽ, തുക നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത കണ്ടെയ്‌നറുകൾ മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2,1 ശതമാനം വർധിച്ച് 7 ദശലക്ഷം 365 ആയി. ജൂലൈയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിദേശ വ്യാപാര കണ്ടെയ്‌നറുകളുടെ അളവ് മുൻവർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1,7 ശതമാനം വർധിച്ച് 755 ആയിരത്തിലെത്തി. 869 ടിഇയു. കയറ്റുമതി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കണ്ടെയ്നർ ലോഡിംഗ് 0,4 ശതമാനം വർധിച്ച് 361 ആയിരം 322 ടിഇയു ആയി, ഇറക്കുമതി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കണ്ടെയ്നർ അൺലോഡിംഗ് 2,9 ശതമാനം വർധിച്ച് 394 ആയിരം 547 ടിഇയു ആയി. കൈകാര്യം ചെയ്ത ട്രാൻസിറ്റ് കണ്ടെയ്‌നറുകളുടെ അളവ് 25 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 148 ടിഇയു ആയി. അതേ മാസം, കബോട്ടേജിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകളുടെ അളവ് 36,2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 73 ടിഇയുകളിൽ എത്തി.

പരമാവധി കണ്ടെയ്‌നർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അംബർലി റീജിയണൽ പോർട്ട് മാനേജ്‌മെന്റിലാണ്

അംബർലി റീജിയണൽ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഭരണപരമായ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ മൊത്തം 241 ടിഇയു കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഈ തുറമുഖ പ്രസിഡൻസിയെ മെർസിനും കൊകേലി റീജിയണൽ പോർട്ട് അതോറിറ്റികളും പിന്തുടർന്നതായി കാരീസ്മൈലോസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ഗതാഗതത്തിൽ 263 ടിഇയു ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് കാരയ്സ്മൈലോഗ്ലു പറഞ്ഞു.

“ഇസ്രായേൽ; ഗ്രീസിലേക്കും ഈജിപ്തിലേക്കും കയറ്റുമതി തുടർന്നു. ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള കണ്ടെയ്‌നറുകളിൽ 37 ടിഇയുകളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ കടൽ വഴി നടത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി-ഉദ്ദേശ്യ കണ്ടെയ്‌നർ കയറ്റുമതി. ഈജിപ്ത്; ചൈനയും ഗ്രീസും ഇത് പിന്തുടർന്നു. 858 ടിഇയു ഉള്ള ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെയ്‌നറുകളാണ് കടൽ വഴി ഇറക്കുന്ന ഇറക്കുമതി-ഉദ്ദേശ്യ കണ്ടെയ്‌നറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 217 ൽ നിന്ന് 255 ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കും

എല്ലാ ഗതാഗത രീതികളിലെയും പോലെ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മനസ്സോടെയാണ് സമുദ്രമേഖലയിലും അവർ ഭാവി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവർ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ആദ്യം Kocaeli Körfez ലോജിസ്റ്റിക് വർക്ക്ഷോപ്പും തുടർന്ന് 2-ാമത് മാരിടൈം ഉച്ചകോടിയും സംഘടിപ്പിച്ചതായും കാരീസ്മൈലോഗ്ലു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ അനറ്റോലിയയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, 2053 വരെ സമുദ്രമേഖലയിൽ 21.6 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി കാരിസ്മൈലോഗ്‌ലു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കാരിസ്മൈലോഗ്ലു പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ 2053 ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ, ഞങ്ങളുടെ നീല മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഗതാഗതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ പ്രധാന പോയിന്റുമായ മാരിടൈം ലൈനുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 217ൽ നിന്ന് 255 ആയി ഉയർത്തും. ഹരിത തുറമുഖ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. സ്വയംഭരണ കപ്പൽ യാത്രകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും തുറമുഖങ്ങളിൽ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. തുറമുഖങ്ങളുടെ കൈമാറ്റ സേവന ശേഷി വിപുലീകരിച്ച് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മൾട്ടി-മോഡൽ, ഹ്രസ്വ-ദൂര സമുദ്ര ഗതാഗത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ