കെയ്‌സേരി മെട്രോപൊളിറ്റനിൽ നിന്നുള്ള 'തലാസ് ട്രാം ലൈൻ തകർന്നു' എന്ന അവകാശവാദത്തോടുള്ള പ്രതികരണം!

കൈസേരി മെട്രോപൊളിറ്റനിൽ നിന്നുള്ള തലാസ് ട്രാം ലൈൻ എന്ന അവകാശവാദങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം
കെയ്‌സേരി മെട്രോപൊളിറ്റനിൽ നിന്നുള്ള 'തലാസ് ട്രാം ലൈൻ തകർന്നു' എന്ന അവകാശവാദത്തോടുള്ള പ്രതികരണം!

തലാസ് ട്രാം ലൈനിൽ തകർച്ചയുണ്ടായെന്ന കാസിം യൂസലിന്റെ അവകാശവാദത്തോട് കയ്‌സെരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രതികരിച്ചു.

മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ആരോപണങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി: പുതിയ ട്രാം ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും അയഥാർത്ഥമായ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

"തലാസ് ട്രാം ലൈൻ വീണ്ടും തകർന്നു" എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വാർത്തയും ഉള്ളടക്കവും പൊതുജനങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുകയും കയ്‌സേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അസംബ്ലി അംഗം എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് തികച്ചും അസത്യമാണ്.

നഗരത്തിന്റെ ഗതാഗത സംവിധാനം ആധുനികവും സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ കൈശേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒന്നൊന്നായി നടപ്പാക്കിവരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, റെയിൽ സംവിധാന ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ബദൽ, സുഖപ്രദമായ ഗതാഗത അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ ട്രാം ലൈനുകളുടെ പനിയുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

"കയ്‌സേരി റെയിൽ സിസ്റ്റം 5-ആം സ്റ്റേജ് തലസ് മെവ്‌ലാന-ഫുർക്കൻ ഡോഗാൻ ട്രാം ലൈൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ" എന്നതിന്റെ പരിധിയിൽ, നിലവിലുള്ള T2 ലൈനും (മെയ്‌ദാൻ-താലസ് സെമിൽ ബാബ) നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തലാസ് മെവ്‌ലാനയ്ക്കും ഫുർകാൻ ഡോഗനുമിടയിലുള്ള ട്രാം ലൈനും വിഭജിക്കുന്നു ഫുർക്കൻ ഡോഗാൻ ജംഗ്ഷൻ ഏരിയ.

സൂചിപ്പിച്ച ലൈനുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനായി, T2 ലൈൻ 28.07.2022-ന് പ്രവർത്തനത്തിനായി താൽക്കാലികമായി അടച്ചു, ഒരു നിശ്ചിത പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു, ജോലി അവസാനിച്ചു, ജോലി 14-ാം ദിവസത്തിലാണ്. ആരംഭിച്ച തീയതി മുതൽ 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 12.09.2022-ന് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നു.

അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, നിലവിലുള്ള ലൈനിന്റെ തകർച്ചയൊന്നുമില്ല, കൂടാതെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന അഞ്ചാം ഘട്ട ആനയൂർ ട്രാം ലൈനിന്റെയും നിലവിലുള്ള ലൈനിന്റെയും സംയോജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നത്.

ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പൊതുജനങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ, ഈ പ്രവൃത്തികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ തകരാറുകളോ കാരണമല്ല, മറിച്ച് നഗരത്തിലെ ഗതാഗത വികസനത്തിനും വികസനത്തിനുമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ മൂലമാണ്.

ടെൻഡർ പ്രോജക്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള ലൈനിനെ ലംബമായി മറികടക്കുന്ന റെയിൽ സംവിധാനം, റെയിൽ ജംഗ്ഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ ഏകദേശം 300 മീറ്ററോളം ഹുലുസി അക്കാർ ബൊളിവാർഡിൽ തുടരും. കൂടാതെ, 5-ാം സ്റ്റേജ് ആനയുർട്ട് ട്രാം ലൈൻ നിലവിലുള്ള ട്രാം ലൈനുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഡബിൾ-ട്രാക്ക് ക്രോസ്ഓവർ എലമെന്റ് (ക്രൂയിസ്) ഇപെക്‌സറേയിലേക്ക് ഇരട്ട ലൈനാക്കി മാറ്റും.

അങ്ങനെ, മാതൃരാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ട്രാം സർവീസുകൾ നിലവിലുള്ള ട്രാം ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കൈശേരി കുംഹുറിയേറ്റ് സ്ക്വയർ വരെ പോകുകയും ട്രാം ലൈനുകളുടെ സമഗ്രത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. വിഷയത്തിൽ, ടെൻഡർ രേഖകൾ, പ്രോജക്ടുകൾ, ജോലിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ടെൻഡറിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നു.

നേരെമറിച്ച്, ട്രാം ലൈൻ നിർമ്മിച്ച പ്രദേശത്തെ ഗതാഗതത്തിൽ പൗരന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന അവകാശവാദം പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ T24 ലൈനിന് സമാന്തരമായ ഞങ്ങളുടെ ബസ് ലൈൻ നമ്പർ 2, അത് മുതൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പുതുതായി തുറന്ന ലൈനുകൾ നിലവിലുള്ള ലൈനുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചതിനാൽ ജൂലൈ 19, ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത സേവനം നൽകുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ കാസിം യുസെലിന്റെ കൃത്യമല്ലാത്തതും രാഷ്ട്രീയവും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതുമായ സമീപനത്തെയും ഗതാഗത മേഖലയിലെ ഈ സുപ്രധാന പദ്ധതിയെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, പ്രസ്തുത പത്രം "തലാസ് ട്രാം ലൈൻ വീണ്ടും തകർന്നു" എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ആരോപണങ്ങൾ തലക്കെട്ടിൽ ഇടുന്നത് യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളുടെ കൃത്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ വാക്യത്തിലും ഒരു തത്ത്വത്തിനും യോജിച്ചതല്ല. പത്രപ്രവർത്തനവും തെറ്റായതും പക്ഷപാതപരവുമായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ധാരണയുടെ ഫലമാണ്.

ഇത്തരം കൃത്രിമ വാർത്തകൾക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകരുതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ അവകാശവാദങ്ങൾ വീണ്ടും പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കും വിവേചനാധികാരത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ