കന്നുകാലികളുടെയും മുട്ടകളുടെയും ഉത്പാദന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

അനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
അനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണം, സംസ്കരണം, പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയമാണ്, കൂടാതെ ടർക്കിഷ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണ്.

2022 ജൂണിൽ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം 17 ദശലക്ഷം 876 ആയിരം ആയിരുന്നു

കന്നുകാലി വിഭാഗത്തിൽ, മുൻ വർഷത്തെ ഡിസംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം 0,9% കുറഞ്ഞു, ജൂൺ അവസാനത്തോടെ 17 ദശലക്ഷം 693 ആയിരം തലകളുണ്ടായി, അതേസമയം എരുമകളുടെ എണ്ണം 1,5% കുറഞ്ഞ് 183 ആയിരമായി.

2022 ജൂണിൽ ചെമ്മരിയാടുകളുടെയും ആടുകളുടെയും എണ്ണം 58 ദശലക്ഷം 448 ആയിരം ആയിരുന്നു.

ചെമ്മരിയാടുകളുടെയും ആടുകളുടെയും വിഭാഗത്തിൽ, ആടുകളുടെ എണ്ണം മുൻ വർഷത്തെ ഡിസംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2,1% വർദ്ധിച്ചു, 46 ദശലക്ഷം 123 ആയിരം തലകളായിരുന്നു, അതേസമയം ആടുകളുടെ എണ്ണം 0,1% കുറഞ്ഞ് 12 ദശലക്ഷം 325 ആയിരം തലകളായി.

മൃഗങ്ങളുടെ നമ്പറുകളും മാറ്റ നിരക്കുകളും, ഡിസംബർ 2021-ജൂൺ 2022

അനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, ഡിസംബർ 2021-ജൂൺ 2022

അനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി ഫെബ്രുവരി 2023 ആണ്.

വിവരണവും

കന്നുകാലി, ചെമ്മരിയാട്, ആട്, മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃഷി, വനം മന്ത്രാലയം (TOB) സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (IBS) സംവിധാനം വഴി ജില്ല വിശദമായി സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. İBS എന്നത് TOB-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ഡാറ്റ സമാഹരണ സംവിധാനമാണ്, കൂടാതെ TOB പ്രൊവിൻഷ്യൽ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ഡാറ്റ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ