എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ആകും? ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ശമ്പളം 2022

എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആകും
എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആകാം ശമ്പളം 2022

ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ; വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം, പ്രസരണ, വിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന, സംരക്ഷണം, പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന, നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണങ്ങളും നടത്തുന്നു.

ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്?

ജനറേഷൻ പോയിന്റ് മുതൽ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം വരെ; ഡിസൈൻ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ജോലികൾ എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ പൊതുവായ പ്രൊഫഷണൽ ബാധ്യതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്;

 • പവർ ടൂളുകൾ, പ്ലാന്റുകൾ, ഘടകങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക,
 • വൈദ്യുതോർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, പ്രവർത്തനം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്,
 • ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പ്രവർത്തനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾക്കും അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു,
 • നിർമ്മാണം, നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി വിശദമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നു,
 • നിലവിലെ പ്രോജക്ടുകളെയും പഠനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എഴുതുകയും കംപൈൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക,
 • പ്രോജക്ട് ടീം അംഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും പരിശീലനവും,
 • ചെലവും ജോലിയും കണക്കാക്കി ഒരു ബജറ്റ് പ്ലാൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ,
 • പ്രോജക്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായും ബജറ്റിനുള്ളിലും പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർമാരുമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
 • വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു,
 • പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനുകളും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമുകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ-എയ്ഡഡ് ഡിസൈനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളും സിസ്റ്റങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതും ഡാറ്റ വിശകലനം നടത്തുന്നതും,
 • പദ്ധതികൾ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നത് എങ്ങനെ?

ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നതിന്, സർവ്വകലാശാലകളിലെ നാല് വർഷത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ ബിരുദത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചേംബർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം.

ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ

 • വിപുലമായ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ള,
 • ടീം വർക്കിനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക,
 • സമ്മർദ്ദത്തിലും സമ്മർദ്ദത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്
 • സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക,
 • ഫലപ്രദമായ ആസൂത്രണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ,
 • പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിന് തുറന്നിരിക്കുന്നു,
 • ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക,
 • ശക്തമായ ഗണിതശാസ്ത്രപരവും വിശകലനപരവുമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക.

ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ശമ്പളം 2022

അവർ അവരുടെ കരിയറിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും ഇലക്‌ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 5.500 TL, ശരാശരി 8.230 TL, ഉയർന്നത് 16.150 TL.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ