ഈ വർഷത്തെ 7 മാസങ്ങളിൽ തുർക്കിയിൽ 1.8 ദശലക്ഷം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പന

മില്യൺ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പനയാണ് ഈ വർഷം തുർക്കിയിൽ നടന്നത്
ഈ വർഷത്തെ 7 മാസങ്ങളിൽ തുർക്കിയിൽ 1.8 ദശലക്ഷം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പന

ഈ വർഷം 7 മാസത്തിനുള്ളിൽ, 1 ദശലക്ഷം 826 ആയിരം 242 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പന ഇടപാടുകൾ തുർക്കിയിൽ നടത്തുകയും 21 ബില്യൺ 19 ദശലക്ഷം 26 ആയിരം 186 ലിറ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ഫീസ് വരുമാനം നേടുകയും ചെയ്തു.

പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയുടെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് രജിസ്ട്രിയുടെയും കാഡസ്റ്ററിന്റെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ മാസം 222 ആയിരം 578 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പന ഇടപാടുകൾ നടത്തി, 2 ബില്യൺ 603 ദശലക്ഷം 208 ആയിരം 300 TL ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ഫീസ് വരുമാനം. നൽകിയത്.

331 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തിയ ജൂൺ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂലൈയിൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പന ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം 693 ശതമാനം കുറഞ്ഞു.

2022 ജനുവരി-ജൂലൈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തുടനീളം 1 ദശലക്ഷം 826 ആയിരം 242 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തി. ഈ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് 21 ബില്യൺ 19 ദശലക്ഷം 26 ആയിരം 186 ലിറ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ഫീസ് വരുമാനം ലഭിച്ചു.

ഇടപാടുകളിൽ 798 എണ്ണം താമസസ്ഥലങ്ങളും 870 ആയിരം 314 ഭൂമിയും 2 ആയിരം 496 വയലുകളും 15 ആയിരം 84 എണ്ണം ജോലിസ്ഥലങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവ മറ്റ് സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയുമാണ്.

240 വിൽപ്പനയുള്ള ഇസ്താംബൂളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന ഇടപാടുകൾ നടന്ന പ്രവിശ്യ.

അങ്കാറ 123, ഇസ്‌മിർ 861, അന്റാലിയ 99, ബർസ 994, കോനിയ 75, കൊകേലി 69, ബാലികേസിർ 69 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇസ്താംബൂളിന് പിന്നാലെ.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ