223 കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ İSKİ

ISKI കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും
223 കരാർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ İSKİ

മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം നമ്പർ 5393-ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 49-ന് വിധേയമായി ഇസ്താംബുൾ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്വീവറേജ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യണം; 223 കരാർ ജീവനക്കാരെ താഴെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും, അവർക്ക് സ്ഥാനവും നമ്പറും യോഗ്യതകളും മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള പൊതുവായതും പ്രത്യേകവുമായ വ്യവസ്ഥകൾ
ഇസ്താംബുൾ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്വീവറേജ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിനുള്ളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകളിൽ പാലിക്കേണ്ട പൊതുവായതും പ്രത്യേകവുമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.

അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ
പ്രഖ്യാപിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സിവിൽ സെർവന്റ്സ് നിയമം നമ്പർ 657 ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 ന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ ഉപഖണ്ഡിക (എ) ൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഇനിപ്പറയുന്ന പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 • എ. ഒരു തുർക്കി പൗരനായിരിക്കുക
 • ബി. പൊതു അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കരുത്,
 • എൻ. എസ്. ടർക്കിഷ് പീനൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 53-ൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവുകൾ കഴിഞ്ഞാലും; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭരണഘടനാ ക്രമത്തിനും ഈ ഉത്തരവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, തട്ടിപ്പ്, കൊള്ള, കൈക്കൂലി, മോഷണം, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ഓഫീസ് ദുരുപയോഗം, വഞ്ചന, പാപ്പരത്തം, ബിഡ് റിഗ്ഗിംഗ്, പ്രകടനത്തിലെ കൃത്രിമം എന്നിവയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് , കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നോ കള്ളക്കടത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വത്ത് മൂല്യങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കൽ,
 • ഡി. പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള സൈനിക സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ; സൈനിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക പ്രായത്തിൽ ആയിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ, അവൻ സൈനിക സേവനത്തിന്റെ പ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സജീവമായ സൈനിക സേവനം നടത്തുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ റിസർവ് ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക.
 • വരെ. തുടർച്ചയായി തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്ന മാനസിക രോഗമോ ശാരീരിക വൈകല്യമോ ഇല്ല,
 • എഫ്. പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി മറ്റ് അപേക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നു,
 • ജി. സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൈവ് റിസർച്ചിന്റെയും ഫലമായി അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അസൗകര്യവുമില്ല.

അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ

 • എ. അച്ചടക്കമില്ലായ്മയോ ധാർമ്മിക കാരണങ്ങളാൽ അവർ മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നില്ല.
 • ബി. പരീക്ഷാ തീയതിയിൽ 30 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല (12/09/1992-ലും അതിനുശേഷവും ജനിച്ചവർ),
 • സി. പ്രഖ്യാപിത സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി, അന്വേഷിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വിദേശത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ; ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷനും നൽകുന്ന തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും,

  ഡി. വിദേശ ഭാഷാ ആവശ്യകത ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ, നിയമത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 6114 ന്റെ ആറാം ഖണ്ഡിക അനുസരിച്ച് മെഷർമെന്റ്, സെലക്ഷൻ, പ്ലേസ്‌മെന്റ് സെന്റർ പ്രസിഡൻസി തയ്യാറാക്കിയ വിദേശ ഭാഷാ പരീക്ഷകളുടെ തുല്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. നമ്പർ 7, കൂടാതെ അവരുടെ സ്വന്തം നിയമനിർമ്മാണവും പരീക്ഷകളുടെ സാധുത കാലയളവിൽ കണക്കിലെടുക്കും. (100% വിദേശ ഭാഷ (അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്) ഉള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ബിരുദധാരികൾക്കുള്ള YDS ആവശ്യകത
  അന്വേഷിക്കില്ല.)

അപേക്ഷാ വേളയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച രേഖകൾ
പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 15/08/2022 മുതൽ 19/08/2022 വരെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി turkiye.gov.tr ​​എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളും രേഖകളും സ്ഥാപനം ഇ-ഗവൺമെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ വഴി നൽകും.

അപേക്ഷയുടെ സ്ഥലം, തീയതി, ഫോമും കാലാവധിയും
അപേക്ഷകർ 15/08/2022 നും 19/08/2022 നും ഇടയിൽ turkiye.gov.tr ​​വഴി ഇലക്ട്രോണിക് ആയി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കൂ.
ആവശ്യമെങ്കിൽ, പ്രഖ്യാപിത വിവരങ്ങൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് രേഖകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാം.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

കൃത്യസമയത്ത് നൽകാത്ത അപേക്ഷകൾക്കും അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഉത്തരവാദിയല്ല. തപാൽ വഴിയോ ഇ-മെയിൽ വഴിയോ നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ