മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പൊതുജനങ്ങളിൽ "പേപ്പർ ശേഖരിക്കുന്നവർ" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരു ബിസിനസ്സുമായും ബന്ധമില്ലാതെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച മന്ത്രാലയ സർക്കുലർ നമ്പർ 2022/6; പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുരത് കുറുമിന്റെ ഒപ്പോടെയാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. "വേസ്റ്റ് കളക്ടർമാർ" എന്ന സർക്കുലർ ഫ്രീലാൻസ് മാലിന്യ ശേഖരണക്കാരെ "സീറോ വേസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം" ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തന സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ, മെറ്റൽ തുടങ്ങിയ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പൗരന്മാരെയും ഒരു സ്ഥാപനവുമായും ബന്ധമില്ലാതെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച നടപടികളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഒരു പരമ്പര ഉൾപ്പെടുന്ന "മാലിന്യ ശേഖരണക്കാർ" എന്ന മന്ത്രാലയ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുറത്ത് കുറുമിന്റെ ഒപ്പോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2022/6 നമ്പർ സർക്കുലറിൽ, നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏകോപനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകണമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഫീൽഡ് നിർവഹിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി ഫീൽഡിലെ സമ്പ്രദായങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും നടപടികളും.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം, എങ്ങനെ?

മാലിന്യ ശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ ടിആർ ഐഡി നമ്പറും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങളും സഹിതം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അപേക്ഷിക്കണം. മറുവശത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് 18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകൾ നിയമം പാലിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പ്രവിശ്യാ/ജില്ലാ പോലീസ് ഡയറക്‌ടറേറ്റുകളെയും ജെൻഡർമേരി കമാൻഡർമാരെയും അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സീറോ വേസ്റ്റ് ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കും. പോലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റുകളും ജെൻഡർമേരി കമാൻഡുകളും അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ അറിയിക്കും.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അപേക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ബന്ധപ്പെട്ട മാലിന്യ ശേഖരണക്കാരന് സീറോ വേസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അവർക്ക് "സ്വതന്ത്ര സീറോ വേസ്റ്റ് കളക്ടർ കാർഡ്" ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്താണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സീറോ വേസ്റ്റ് കളക്ടർ കാർഡ്?

ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സീറോ വേസ്റ്റ് കളക്ടർ കാർഡിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പേരും ലോഗോയും, സീറോ വേസ്റ്റ് ലോഗോയും, മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നയാളുടെ ഫോട്ടോയും, പേരും കുടുംബപ്പേരും, തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ, സീറോ വേസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. കാർഡ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒപ്പും സീലും.

ഈ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ, കളക്ടർക്ക് താൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജില്ലയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സീറോ വേസ്റ്റ് കളക്ടർ കാർഡ് ഉടമയ്‌ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഭരണപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?

2022/6 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഈ സർക്കുലറിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ "മാലിന്യ ശേഖരണക്കാർ" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സ്വതന്ത്ര മാലിന്യ ശേഖരണക്കാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അവരുടെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സർവീസ് ഏരിയയുടെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാലിന്യ ശേഖരണക്കാരുടെ പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും തീരുമാനിക്കും.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവർ സ്വതന്ത്ര സീറോ വേസ്റ്റ് കളക്ടർ കാർഡുകൾ കൈവശം വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു; അവർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കയ്യുറകൾ, വർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ, മാലിന്യ ശേഖരണ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അവർ നിശ്ചയിച്ച സമയ ഇടവേളകളിൽ നിലവിലുള്ള സീറോ വേസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ദോഷം വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കും.

അനധികൃത വ്യക്തികൾ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയോ കൊണ്ടുപോകുകയോ സംഭരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, മുനിസിപ്പൽ പോലീസ് യൂണിറ്റുകളുമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇടപെടും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, പ്രൊവിൻഷ്യൽ / ജില്ലാ പോലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റുകളിൽ നിന്നും പ്രൊവിൻഷ്യൽ / ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജെൻഡർമേരി കമാൻഡുകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

മാലിന്യം എവിടെ കൊണ്ടുവരും, ഫീസ് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും?

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാലിന്യ ശേഖരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുനരുപയോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവർ ശേഖരിക്കുന്നത്. kazanമുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മാലിന്യ കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ പരിസ്ഥിതി അനുമതിയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ അവർ അവ എത്തിക്കും. ഇവിടെ മാലിന്യം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി വിപണി സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പണം നൽകും.

മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവർ കടലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, മെറ്റൽ തുടങ്ങിയ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവയുടെ തരം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കളക്ടർ മാലിന്യം എത്തിക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റികളോ ലൈസൻസുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ പതിവായി രേഖപ്പെടുത്തും.

സീറോ വേസ്റ്റ് റെഗുലേഷൻ

പരിസ്ഥിതി, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം, പരിസ്ഥിതി, മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സീറോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ഥാപനം, വ്യാപനം, വികസനം, നിരീക്ഷണം, ധനസഹായം, റെക്കോർഡിംഗ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പൊതു തത്വങ്ങളും തത്വങ്ങളും 2019 ൽ നിർണ്ണയിച്ചു. മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്രക്രിയയിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം "സീറോ വേസ്റ്റ് റെഗുലേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെയും ഫലപ്രദമായ മാനേജ്‌മെന്റ്, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ നിയന്ത്രണം, 12.07.2019 തീയതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ 30829 എന്ന നമ്പറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പ്രവിശ്യയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ "പ്രവിശ്യാ സീറോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം പ്ലാനിന്" അനുസൃതമായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സീറോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കടമയും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രസ്തുത നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു.

നിയന്ത്രണത്തിൽ, സിവിൽ അധികാരികളുടെ ഏകോപനത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും സേവന മേഖലയിൽ, 'ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ശേഖരിക്കൽ' പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മുൻഗണന നൽകുന്നു. kazanപുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഉറവിടത്തിൽ പ്രത്യേകം ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പരസ്പരം കലരാതെ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ