10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ TRNC യിൽ 314 കിലോമീറ്റർ റോഡ് തുർക്കി നിർമ്മിക്കും

ടർക്കി വർഷത്തിൽ ടർക്കിയിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കും
ടർക്കി വർഷത്തിൽ ടർക്കിയിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കും

📩 10/06/2021 10:10

കാരയ്സ്മൈലോഗ്ലു പറഞ്ഞു, “സൈപ്രസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പൊതു കാരണമാണ്. മേഖലയിലും ലോകത്തും തുർക്കിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ തടത്തിൽ, ശക്തിയും സ്വാധീന മേഖലയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. തുർക്കിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനം എന്നാൽ ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനം കൂടിയാണ്.

ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി ആദിൽ കാരിസ്‌മൈലോഗ്‌ലു, തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസിന്റെ പൊതുമരാമത്ത്, ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇറോഗ്‌ലു കനാൽറ്റേയുമായും അനുഗമിക്കുന്ന പ്രതിനിധി സംഘവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസിന് ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് ശക്തിയായി മാറുന്നതിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തുർക്കി നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാനാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കാരയ്സ്മൈലോഗ്ലു പറഞ്ഞു.

10 വർഷത്തിനകം 314 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ടിആർഎൻസിയിൽ തുർക്കി നിർമിക്കും.

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നിലവിലുള്ള റോഡ് കരാറുകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് 11 ഫെബ്രുവരി 2021-ന് അവർ ഹൈവേകൾ 2021-2022 ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഒപ്പുവച്ച കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, 2020-2030 വർഷങ്ങളിൽ ഹൈവേ കരാറുകൾ വിപുലീകരിച്ചതായി മന്ത്രി കറൈസ്മൈലോഗ്ലു ഊന്നിപ്പറയുകയും ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ:

“1988-2020 വർഷങ്ങളിൽ ഹൈവേ മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ; TRNC-യിൽ, 19 വ്യത്യസ്‌ത റോഡ് വിഭാഗങ്ങളിലായി 181 കിലോമീറ്റർ വിഭജിച്ച റോഡുകളും 20 പ്രത്യേക റോഡ് വിഭാഗങ്ങളിലായി 421 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ റോഡുകളും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 602 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. കൂടാതെ, പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഹൈവേകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു. അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, 221 കിലോമീറ്റർ വിഭജിച്ച റോഡുകളും 93 കിലോമീറ്റർ ഒന്നാം ക്ലാസ് റോഡുകളും ഉൾപ്പെടെ 1 കിലോമീറ്റർ കൂടി TRNC-യിൽ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. TRNC യുടെ റോഡുകളിൽ ട്രാഫിക് സുരക്ഷയും റഡാർ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു.

തുർക്കിയും ടിആർഎൻസിയും തമ്മിലുള്ള കടലിലെ സഹകരണം തന്ത്രപ്രധാനമാണ്.

തുർക്കിയും TRNC യും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഹൈവേകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി Karismailoğlu പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഒപ്പുവച്ച കരാറുകൾക്കൊപ്പം, ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഞങ്ങൾ കപ്പൽ ഗതാഗത സേവന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കും. ഈ പദ്ധതിക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫമാഗുസ്ത, ഗിർനെ തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും കാലെസിക്കിൽ ഒരു പുതിയ കാർഗോ തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കടലിൽ തുർക്കിയുടെയും ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസിന്റെയും ആധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭാവി തലമുറകൾക്ക് എത്രയും വേഗം തൊഴിലായി മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം.

എർകാൻ എയർപോർട്ടിലെ ആദ്യ ഘട്ട ജോലികൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകും

ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന എർകാൻ എയർപോർട്ടിലെ ഒന്നാം ഘട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അറിയിച്ച കാരയ്സ്മൈലോഗ്ലു തന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു:

“ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രക്ഷേപണ, ആശയവിനിമയ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെ തുറന്ന പുതിയ തുർക്കിയുടെ പുതിയ ചിഹ്നമായ കാംലിക്ക ടവറിന്റെ സംഭാവനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത പദ്ധതികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇരു പാർട്ടികൾക്കും ശക്തമായ പൊതു ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട്. വ്യാപാരം, വിനോദസഞ്ചാരം, ഊർജം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്‌കാരം എന്നീ മേഖലകളിലും പൊതുമരാമത്ത്, ഗതാഗത മേഖലകളിലും തുർക്കിയും ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു.

"മാതൃഭൂമി തുർക്കി എല്ലായ്പ്പോഴും TRNC യുടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ്"

ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസിന്റെ വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണം എല്ലായ്പ്പോഴും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിക്കൊപ്പമാണെന്ന് TRNC ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പൊതുമരാമത്ത്, ഗതാഗത മന്ത്രി Eroğlu Canaltay പറഞ്ഞു:

“മാതൃഭൂമി തുർക്കി എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ്. പൊതുമരാമത്ത് ഗതാഗത മന്ത്രാലയമായി ഞാൻ ചുമതലയേറ്റത് മുതൽ തുർക്കിയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. TRNC-യിൽ മാതൃരാജ്യമായ തുർക്കി നടപ്പിലാക്കിയ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും തുർക്കിക്കും ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.


*