ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: 25 മെയ് 2011 എർസുറം-ശിവസ് വരിയുടെ അടിസ്ഥാനം

വിതരണം
വിതരണം

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
18 മെയ് X3 ഹിർഷ് കൊണ്ട് ഒരു കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കി. നിർമിക്കപ്പെടാത്ത വരികളുടെ നിർമ്മാണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു.
എൺസുറം-ശിവസ് പാതയുടെ അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.
18 മെയ് 1952 ടോറസ് പർവതനിരകളിൽ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. 31 പേർ മരിച്ചു.
20 മെയ് XIX തീയറ്റർ ഓറിയന്റ് എക്സ്പ്രസ്, സംസ്കാരം, ടൂറിസം മന്ത്രി എർതുഗുൾ ഗുനായ്,
അങ്കാര ഗാരിൽ നിന്ന് ഒരു ചടങ്ങിനു അയച്ചുകൊടുത്തു.
അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ