ടിസിഡിഡി 4 സീമാൻ വാങ്ങും

tcdd കപ്പലിന്റെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യും
tcdd കപ്പലിന്റെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യും

റിപ്പബ്ലിക് തുർക്കി സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽവേ (ത്ച്ദ്ദ്) വന്ഗൊ̈ലു̈ ഒരു ഫെരിഅ ട്രെയിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്യാപ്റ്റൻ ഫെറി ഡയറക്ടറേറ്റ് (പരിമിതികളില്ലാത്ത) വകയാണ്, 1 വിദ്വാന്മാരാകയാൽ ആദ്യ ഓഫീസർ, 1 പരിധിയില്ലാത്ത ചീഫ് / ബസ്̧മകിനിസ്, 1 വിദ്വാന്മാരാകയാൽ ഷിഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ / മെക്കാനിക്, 1 സെഅഫരെര് റിസപ്ഷൻ പോകുന്നു ഉൾപ്പെടെ ആയിരുന്നു.


തൊഴിൽ സേനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ 17.04.2020 മുതൽ 21.04.2020 വരെ urkur ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഹോംപേജ്അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ