ഇജിഒ ബസുകളിലെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലാണ്

ഇഗോ ബസുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലാണ്
ഇഗോ ബസുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലാണ്

അങ്കാറ നിവാസികളെ സമാധാനത്തിലും സുരക്ഷിതത്വത്തിലും ജീവസുറ്റതാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ ബസ് സർവീസുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി ഇജിഒ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എഴുത്തും പ്രായോഗികവുമായ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച 9 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 119 ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചുമതലകൾ ആരംഭിച്ചു.


അടുത്ത കാലയളവിൽ, ഇജിഒ ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾ ചക്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2019 ൽ നടന്ന എഴുത്ത്, പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളിൽ 9 ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥരും 110 സ്ത്രീകളും 119 പുരുഷന്മാരും ചുമതലകൾ ആരംഭിച്ചു.

പ്രധാനമായും അവരുടെ വിലാസങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നു, ക്രമേണ പരിശീലനത്തിന് വിധേയമാക്കും. വാഹന പരിപാലനം, നന്നാക്കൽ, കുസൃതി, പ്രത്യേകിച്ചും തൊഴിൽ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പരിശീലനം ലഭിക്കും. വിദഗ്ദ്ധർ നൽകുന്ന ഈ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസമെടുക്കും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകും.

നിലവിൽ 2500 ബസ് ഡ്രൈവർമാരുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇജിഒ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ സംഖ്യ 9 ആയി ഉയർത്തും. 2619 വനിതാ ജീവനക്കാർ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി അവരുടെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടാകും.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ