ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക് 184 എംപ്ലോയീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓറൽ പരീക്ഷ തീയതിയും സ്ഥലവും പ്രഖ്യാപിച്ചു

ടിസിഡി ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓറൽ പരീക്ഷ തീയതിയും സ്ഥല പ്രഖ്യാപനവും
ടിസിഡി ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓറൽ പരീക്ഷ തീയതിയും സ്ഥല പ്രഖ്യാപനവും

റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓറൽ പരീക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും ടിസിഡിഡിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ത ı മാക്ലക് A.Ş.


പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങൾക്കും സമയത്തിനും ഹോംപേജ്

എല്ലാ പരീക്ഷകളും ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക് എ എസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നടക്കും. (അനഫർത്തലാർ മഹ്. ഹിപ്പോഡ്രോം കാർഡ്


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ