ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: കഗിതെയ്ൻ-ട്രീ ലൈനിന്റെ 16 ഫെബ്രുവരി 1914

ഇന്ന്, ഫെബ്രുവരിയിൽ, പേപ്പർ ട്രീ ലൈൻ
ഇന്ന്, ഫെബ്രുവരിയിൽ, പേപ്പർ ട്രീ ലൈൻ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
16 ഫെബ്രുവരി 1914 കഗിതെയ്ൻ-അഗക്ലി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. അമെൻഡിഫർ റെജിമെന്റും Ç ർലു ലേബർ ബറ്റാലിയനും 1915 ജൂലൈയിൽ പൂർത്തിയായി.റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ