വികലാംഗ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് TEİAŞ

തെഇഅസ്̧
തെഇഅസ്̧

അപ്രാപ്തമാക്കി ക്വാട്ട തുർക്കി വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പനി പൂട്ടാൻ 4857/9/09 പന 08 2009 നമ്പർ, ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങളും തൊഴിലാളികൾ നേടുന്നു പ്രയോഗിക്കാൻ ഒമ്പത് വികലാംഗ അംഗങ്ങൾ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളുടെ ലേബർ നിയമം നമ്പർ 27314 വിഷയം ഉദ്ദേശ്യം അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അഫിലിയേറ്റ് തുറന്ന് കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രണം "തുർക്കി ബിസിനസ് കൗൺസിൽ വഴി വ്യവസ്ഥകള് അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യും.


പ്രവിശ്യയിലെ, തലക്കെട്ട് ചില തൊഴിൽ ഡിമാൻഡ് ബാധകമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എണ്ണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൂലകങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊഴിൽ ഏജൻസി വെബ്സൈറ്റിൽ തുർക്കി 02.03.2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പിന്തുടരുക പാടില്ല താഴെയാണ്.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഹോംപേജ്


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ