ഗാസിറേ പ്രോജക്റ്റിനായി ടിസിഡിഡി അടിയന്തിരമായി കൈവശപ്പെടുത്തൽ തീരുമാനം എടുത്തു!

ഗാസിറേ പ്രോജക്റ്റിനായി tcdd തിടുക്കത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തൽ തീരുമാനം എടുത്തു
ഗാസിറേ പ്രോജക്റ്റിനായി tcdd തിടുക്കത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തൽ തീരുമാനം എടുത്തു

ഗാസിയാൻ‌ടെപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗതാഗത പദ്ധതികളിലൊന്നായ ഗാസിറേ പ്രോജക്ടിനായി, ടി‌സി‌ഡി‌ഡിയുടെ ടോപ്രാക്കലെ - ബഹി, നൂർദ ğ - ബാസ്‌പാനാർ - ഗാസിയാൻ‌ടെപ്പ് - മുസ്തഫയവസ് റെയിൽ‌വേ ലൈനിൽ ചില സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.


തൊപ്രക്കലെ-ഗാർഡൻ, നുര്ദഗ്̆-മിൽസ്-ഗഴിയന്ടെപ്-മുസ്തഫയവുജ് റെയിൽവേ (ഗജിരയ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ) പദ്ധതി ഗജിരയ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഗഴിയന്ടെപ് പ്രവിശ്യാ സ്കോപ്പ് കട്ടിംഗ്, സെഹിത്കമില് കൗണ്ടി, ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ തുർക്കി സംസ്ഥാന റെയിൽവേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തീരുമാനം റിപ്പബ്ലിക് ചില ഋ ഓഫ് അതിരുകളിൽ തസ്̧ല്ıച അയൽക്കാരനായ ഫെബ്രുവരി 12 വേഗം 2020 ലെ G ദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തൊപ്രക്കലെ-ഗാർഡൻ, നുര്ദഗ്̆-മിൽസ്-ഗഴിയന്ടെപ്-മുസ്തഫയവുജ് റെയിൽവേ അവരെ (ഗജിരയ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ) പദ്ധതി ഗജിരയ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഗഴിയന്ടെപ് പ്രവിശ്യാ സ്കോപ്പ് കട്ടിംഗ്, സെഹിത്കമില് ജില്ല, അയൽക്കാരനായ ബൗണ്ടറിയും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംമൊവബ്ലെസ് അനുഗമിക്കുന്ന സ്കെച്ച് പ്രവിശ്യയിലെ എലിസ്ത് റൂട്ടിൽ, പാഴ്സൽ പ്രകാരം സ്റ്റെർലിംഗ് സ്ഥിതി, തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക്ക് മുഹ്ദെസത്ല് കൂടെ എക്സ്പ്രോപ്രിയേഷൻ നിയമ നമ്പർ 2492 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 27 അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ മാനേജ്മെൻറ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഗാസിറേ പ്രോജക്റ്റിനായി tcdd തിടുക്കത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തൽ തീരുമാനം എടുത്തു ഗാസിറേ പ്രോജക്റ്റിനായി tcdd തിടുക്കത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തൽ തീരുമാനം എടുത്തു ഗാസിറേ പ്രോജക്റ്റിനായി tcdd തിടുക്കത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തൽ തീരുമാനം എടുത്തു

ഗാസിറേയുടെ ഭൂപടംറെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ