ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ തുർക്കി ൽ ഇൻകമിംഗ് ഇറാസ്മസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ബന്ധപ്പെട്ട

തുർക്കി വരുന്ന ഇറാസ്മസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒപ്പുവച്ചതാണ്
തുർക്കി വരുന്ന ഇറാസ്മസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒപ്പുവച്ചതാണ്

ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക്കിന്റെ ജനറൽ മാനേജരും അങ്കാറ സർവകലാശാലയുടെ റെക്ടറുമായ കമുരൻ യാസെ. ഡോ ജനുവരി 21 ന് ടിസിഡിഡിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ എറാസ്മസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ എർകാൻ എബിക് ഒപ്പിട്ടു.

പ്രോട്ടോക്കോളിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ "കൃത്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം" എന്ന പരിധിയിൽ കിഴക്കൻ, ടൂറിസ്റ്റിക് ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത്-കുർത്തലൻ, വാൻ ലേക്ക് എക്സ്പ്രസ്സുകൾ എന്നിവയുമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

'' ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രകൃതി, സാംസ്കാരിക സുന്ദരികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് കാരണമാകും ''

പ്രിന്റർ ഒപ്പ് ഇറാസ്മസ് പ്രോഗ്രാം വിദേശ തുർക്കികൾ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം നല്കണം സ്കോളർഷിപ്പ് പോലെ ആപേക്ഷിക സമൂഹങ്ങൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് (മ്ദൊ) തുർക്കി ഇൻകമിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുമ്പിൽ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്കാറ സർവ്വകലാശാലയിൽ സഹകരണത്തിന് നന്ദി ഒരു നല്ല ആശയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രിന്റർ: ''. അവരെ തുർക്കിയുടെ രാജ്യത്തെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി, വിദ്യാർത്ഥികളും സാംസ്കാരികവും സ്വാഭാവികവുമായ സൗന്ദര്യം പ്രമോഷനായി സംഭാവന ചെയ്യും '' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറിസത്തിന് ഒരു പ്രധാന സംഭാവന"

റിപ്പബ്ലിക്കിന് സമാനമായ സ്ഥാപനമാണ് ടർക്കിഷ് റെയിൽ‌വേയെന്ന് റെക്ടർ പ്രസ്താവിച്ചു. ഡോ വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറിസം ഇൻറർനാഷണലൈസേഷൻ തുർക്കി ൻറെ പ്രാധാന്യം സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള Erkan Ibis ഓർഡർ, അദ്ദേഹം അത് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രധാന നടപടി എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. İbiş: '' നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും അറിയാൻ ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. ”


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

1 അഭിപ്രായം

  1. Srdačan pozdrav svima koji čitaju ovu poruku. Ovdje sam സാധ്യമായ stvari ğrtvama prevare sa zajmom. ബയോ സാം സതീൻ നകോൺ ആറ്റോ സാം പ്രോസിറ്റാവോ ഒഗ്ലാസ് സാ സജാം, ഒട്ടിയാവോ സാം നാപ്രിജെഡ് എന്നിവരെയും ടാക്കോസ്വാനോഗ് സജ്മോദവ്ക ഐ ബയോ സാം പ്രിവറൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ജാക്കോ സാം ശ്രേതൻ š ടു സാം ഉപോസ്‌നാവോ സ്വോഗ് കോളേജ് കോജി മി ജെ പോക്കാസാവോ ബ്രസ് ഐ ജെഡ്‌നോസ്റ്റാവൻ നാസിൻ സാ കോറിറ്റെഞ്ചെ സജ്‌മ ഓഡ് പ z സ്ഡാനോഗ് വിദഗ്ദ്ധനായ കോജി ഇമാ ക്രെഡിറ്റ്നു ടിവർട്കു യു സ്ജെഡിൻജെനി ഡ്രോവാമ, അമേരിക്ക. സ്‌പോമെൻ‌യൂട്ട് ടിവി‌ആർ‌കെ ജെ (വെസ്റ്റ് ലേക് ഫിനാൻസ് ഹോം) പ്രകാരം ഡാജെം ഒപിപ്ലിവോ സ്വെജെഡോകാൻ‌സ്റ്റോ നാ സ്വീം ഡ്രൂറ്റ്വെനിം മെഡിജിമ, ജെർ സാം ജോജ് ഒബാവാവോ ഡാ റുയി സിജെലോം സ്വിജേതു ഡാ പോസ്റ്റോജി ഇസ്‌ക്രെന ഐ ഡോ. ഇമാജ്‌തെ നാ um ു ഡാജെ സജാം പോ 2% കാമതി ഐ സനം ഡാ s സ്വാക്കി റസുമാൻ čovjek പേൻ സൈൻ‌ടെരസിരൻ. അക്കോ എലൈറ്റ് ഡാ ജോജ് സെ ഒബ്രാറ്റൈറ്റ് സാ ക്രെഡിറ്റ്, മൊസെറ്റ് ബെസ് സ്ട്രാഹ ഐസി നാപ്രിജെഡ്, ജെർ ജാ സാം živi svjedok. Bočica s podacima za കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഇ-വിലാസം: ഞാൻ westlakefinancehome@gmail.co ആപ്പ്: + 16014560144

അഭിപ്രായങ്ങൾ