അക്ക Tra യി പരിശീലനവും വിനോദ വിനോദവും ബ്ലോക്ക് ബി ടെണ്ടർ ഫലത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

അക്കേ വിദ്യാഭ്യാസവും വിനോദ സ facility കര്യവും b
അക്കേ വിദ്യാഭ്യാസവും വിനോദ സ facility കര്യവും b

അക്ക Tra യി പരിശീലനവും വിനോദ വിനോദവും ബ്ലോക്ക് ബി ടെണ്ടർ ഫലത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ


2019/683970 കെ‌കെയുടെ പരിധി മൂല്യമുള്ള ടർക്കിഷ് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ (ടി‌സി‌ഡി‌ഡി) അക്കായെ പരിശീലനവും വിനോദവും ഫെസിലിറ്റി ബി ടെൻഡറും 764.588,49 ടി‌എല്ലിന്റെ ഏകദേശ വിലയും ടെൻഡറിന് സമർപ്പിക്കുകയും അനിശ്ചിതത്വ ഫലമനുസരിച്ച്. £ 798.473,00 നിര്ദ്ദേശം നഴ്‌സൺ İNŞAAT LTD. STI ഇത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പരിധി മൂല്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 3 സ്ഥാപനങ്ങൾ.

1 റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയുടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സ്ഥലത്തിന്റെ ഡെലിവറി മുതൽ 120 (നൂറ്റി ഇരുപത്) കലണ്ടർ ദിവസമാണ് ജോലിയുടെ കാലാവധി.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ