പോളറ്റ് റോഡ് മ്യുൻ‌ബെ നകപിരിപിരിറ്റ് പദ്ധതി

പോളറ്റ് റോഡ് മ്യുൻ‌ബെ നകപിരിപിരിറ്റ് പദ്ധതി

പോളറ്റ് റോഡ് മ്യുൻ‌ബെ നകപിരിപിരിറ്റ് പദ്ധതി

പോളാട്ടിയോൾ ഉഗാണ്ട മുയിംബെ നകപിരിപിരിറ്റ് ഹൈവേ നിർമ്മാണ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. പോളറ്റിയോൾ നിർമ്മാണംഉഗാണ്ടയിൽ 108 ദശലക്ഷം യുഎസ്ഡി“മുയിംബെ നകപിരിപിരിറ്റ് ഹൈവേ” പദ്ധതി നിർമാണ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. ഒപ്പിടൽ ചടങ്ങിൽ എമ്രെ പോളറ്റും സെലലെഡിൻ പോളറ്റും പങ്കെടുത്തു.

ഇസ്ലാമിക് ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ധനസഹായം നൽകും

ഇസ്ലാമിക് ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം 92,2km ആണ്. 108 മാസത്തിൽ 36 M USD പൂർത്തിയാകും.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ