അങ്കാറ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ സമയവും മാപ്പും

അങ്കാറ മെട്രോ ലൈൻസ് സ്റ്റേഷനുകൾ
അങ്കാറ മെട്രോ ലൈൻസ് സ്റ്റേഷനുകൾ

തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ അങ്കാറയിൽ പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി EGO ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ റെയിൽ ഗതാഗത ശൃംഖലയാണിത്. നിലവിലെ അങ്കാറ റെയിൽ ഗതാഗത ശൃംഖലയിൽ ലൈറ്റ് റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ, മെട്രോ, കേബിൾ കാർ, സബർബൻ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ EGO പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 1. അന്കരയ് പേരുകൊണ്ട് ഡിക്കിമേവി AŞTİ "ലൈറ്റ് റെയിൽ സംവിധാനം", അതിന്റെ റൂട്ടിൽ 30 ഓഗസ്റ്റ് 1996-ന് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി.
 2. അങ്കാറ മെട്രോയുടെ പേരിനൊപ്പം കിസിലേ ബാറ്റികെന്റ് ഹെവി റെയിൽ സംവിധാനം 28 ഡിസംബർ 1997-ന് അതിന്റെ റൂട്ടിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി.
 3. 12 ഫെബ്രുവരി 2014-ന് Batıkent OSB Törekent ലൈൻ അതിനു ശേഷം ഒരു മാസവും;
 4. 13 മാർച്ച് 2014-ന് Kızılay Koru ലൈൻ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്കാറേയ്ക്കും അങ്കാറ മെട്രോ സംവിധാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷനായ കെസിലേ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 45 സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്.

അങ്കാറേ 8,527 കി.മീ. അങ്കാറ മെട്രോ M1 16,661 കി.മീ. + M2 16,590 കി.മീ.+ M3 15,360 കി.മീ. ഈ നാല് റെയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനം 55,140 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ്. നീളമുള്ളതാണ്.

അങ്കാറ മെട്രോയിലെ കെസിയോറൻ ലൈൻ ഇപ്പോഴും നിർമ്മാണത്തിലാണ്. കൂടാതെ, എസെൻബോഗ വിമാനത്താവളത്തിനും കെസിലേയ്‌ക്കുമിടയിൽ ഒരു പുതിയ പാത നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

A1 അങ്കാരെ ലൈറ്റ് റെയിൽ സിസ്റ്റം

അങ്കാറയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഗതാഗത ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി 7 ഏപ്രിൽ 1992-ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച അങ്കാറയുടെ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് റെയിൽ സംവിധാനം 30 ഓഗസ്റ്റ് 1996-ന് പൂർത്തിയാക്കി ഡിക്കിമേവി AŞTİ റൂട്ടിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു.

അങ്കാരെ സ്റ്റേഷനുകൾ അങ്കാറ
അങ്കാരെ സ്റ്റേഷനുകൾ അങ്കാറ

അങ്കാരെ സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. ഡ്രസ്
 2. Kurtuluş (കൈമാറ്റം: Sincan-Kayaş സബർബൻ ട്രെയിൻ ലൈൻ)
 3. കോളേജ്
 4. റെഡ് ക്രസന്റ് (കൈമാറ്റം: M1, M2)
 5. ദെമിര്തെപെ
 6. മാൾടെപെ
 7. അനഡോലു
 8. ബെസെവ്ലെര്
 9. ബഹ്ച്̧എലിഎവ്ലെര്
 10. ജോലി
 11. അസ്തി
 12. Söğütözü (നിർമ്മാണത്തിലാണ്)

M1 ബാറ്റിക്കന്റ് മെട്രോ

അങ്കാറയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 29 മാർച്ച് 1993 ന് ആരംഭിച്ചു. Kızılay Batıkent റൂട്ടിലെ മെട്രോ ലൈൻ 28 ഡിസംബർ 1997-ന് പൂർത്തിയാക്കി സർവീസ് ആരംഭിച്ചു.

m1 അങ്കാറ കിസിലേ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ
m1 അങ്കാറ കിസിലേ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ

Batıkent മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. Kızılay (കൈമാറ്റം: അങ്കാരെ)
 2. Sıhhiye (കൈമാറ്റം: Sincan-Kayaş സബർബൻ ട്രെയിൻ ലൈൻ)
 3. ജാതി
 4. അതാതുർക്ക് കൾച്ചറൽ സെന്റർ
 5. അക്കൊ̈പ്രു̈
 6. ഇവേദിക്
 7. യെനിമഹല്ലെ (കൈമാറ്റം: Yenimahalle-Şentepe കേബിൾ കാർ ലൈൻ)
 8. ഡെമെറ്റെവ്ലർ
 9. ആശുപത്രി
 10. മകുങ്കോയ്
 11. ഓസ്റ്റിം
 12. ബാറ്റിക്കന്റ്

M2 കയോ മെട്രോ

Kızılay Koru റൂട്ടിൽ മെട്രോ ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 27 സെപ്റ്റംബർ 2002 ന് ആരംഭിച്ചു. അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ, തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഗതാഗത, സമുദ്രകാര്യ, ആശയവിനിമയ മന്ത്രാലയം ഏറ്റെടുത്ത് 13 മാർച്ച് 2014-ന് പൂർത്തിയാക്കി.

m2 kizilay cayyolu മെട്രോ ലൈൻ
m2 kizilay cayyolu മെട്രോ ലൈൻ

ചയ്യോലു മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. Kızılay (കൈമാറ്റം: അങ്കാരെ)
 2. നെകാറ്റിബേ
 3. ദേശീയ ലൈബ്രറി
 4. Söğütözü (കൈമാറ്റം: അങ്കാരെ)
 5. MTA
 6. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 7. ബിൽകെന്റ്
 8. കൃഷി മന്ത്രാലയം/കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്
 9. ബെയ്റ്റെപ്പ്
 10. ഉമിത്കൊയ്
 11. അയ്യോലു
 12. തോപ്പ്

M3 TÖREKENT മെട്രോ

Batıkent OSB Törekent റൂട്ടിലെ മെട്രോ പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 19 ഫെബ്രുവരി 2001 ന് ആരംഭിച്ചു. അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിയിലെ ഗതാഗത, സമുദ്രകാര്യ, ആശയവിനിമയ മന്ത്രാലയം ഏറ്റെടുത്ത് 12 ഫെബ്രുവരി 2014-ന് പൂർത്തിയാക്കി.

അങ്കാറ m3 മെട്രോ സ്റ്റോപ്പുകൾ
അങ്കാറ m3 മെട്രോ സ്റ്റോപ്പുകൾ

ടോറെക്കന്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. ബാറ്റിക്കന്റ്
 2. വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ
 3. മെസ
 4. ബൊട്ടാണിക്കൽ
 5. ഇസ്താംബുൾ റോഡ്
 6. എരിയമാൻ 1-2
 7. എരിയമാൻ 5
 8. സംസ്ഥാന മാ.
 9. വണ്ടർലാൻഡ്
 10. അക്രമിയായ
 11. GOP
 12. OSB ടോറെക്കന്റ്

M4 KEİİÖren മെട്രോ

Kızılay കാസിനോ റൂട്ടിലെ മെട്രോ ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 15 ജൂലൈ 2003 ന് ആരംഭിച്ചു. അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിയിലെ ഗതാഗത, സമുദ്രകാര്യ, ആശയവിനിമയ മന്ത്രാലയം നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തു.

അങ്കാറ m4 kecioren മെട്രോ സ്റ്റോപ്പുകൾ
അങ്കാറ m4 kecioren മെട്രോ സ്റ്റോപ്പുകൾ

കെസിയോറൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. Kızılay (കൈമാറ്റം: അങ്കാരെ, M1, M2)
 2. കോടതിമന്ദിരം
 3. ഗർ
 4. ങ്ങള്
 5. ഹാംഗർ
 6. ബാഹ്യ വാതിൽ
 7. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം
 8. മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 9. മെചിദിയെ
 10. കുയുബാസി
 11. മൾബറി
 12. ചൂതാട്ടകേന്ദം

ESENBOGA എയർപോർട്ട് മെട്രോ (ആസൂത്രണ ഘട്ടം)

അങ്കാറയിലെ അഞ്ചാമത്തെ മെട്രോയാണിത്, കെസിലേയ്ക്കും എസെൻബോഗ വിമാനത്താവളത്തിനും ഇടയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നു. തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഗതാഗത, സമുദ്രകാര്യ, ആശയവിനിമയ മന്ത്രാലയമാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നിർവഹിക്കുക. 5 കിലോമീറ്ററാണ് മെട്രോയുടെ ആകെ നീളം. സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരം 25,366 കിലോമീറ്ററാണ്. 1,708 സ്റ്റേഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്:

എസെൻബോഗ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. അപ്പൂന്റെ
 2. യൂത്ത് പാർക്ക്
 3. ഹാജി ബൈറാം
 4. അക്തസ്
 5. ഗുൽവെരെൻ
 6. സൈറ്റുകൾ
 7. ഉലുബെയ്
 8. സോൾഫാസോൾ
 9. വടക്കൻ അങ്കാറ
 10. പർസക്ലാർ-1
 11. പർസക്ലാർ-2
 12. കൊട്ടാരം
 13. സയംഭരണാവകാശം
 14. ഫെയർഗ്രൗണ്ട്
 15. എസെൻബോഗ എയർപോർട്ട്

അങ്കാറ TCDD റെയിൽവേ, മെട്രോ മാപ്പ്:

Yenimahalle Şentepe കേബിൾ കാർ ലൈൻ

യെനിമഹല്ലെയ്ക്കും Şentepe-നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച കേബിൾ കാർ സംവിധാനത്തിനായി, 13.02.2012, 172 തീയതികളിലെ അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായി 15.08.2012 ന് ടെൻഡർ നടത്തുകയും സാങ്കേതിക ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി റൂട്ടും സിസ്റ്റവും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. . 26.03.2013 ന് ജോലിയുടെ കരാറുകാരൻ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിടുകയും 14.05.2013 ന് പാതയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും 17.06.2014 ന് യാത്രാ ഗതാഗതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

 • Yenimahalle Şentepe Cable Car System ഒരു മണിക്കൂറിൽ 2400 ആളുകളുടെ ശേഷിയുള്ള വൺ-വേ പൊതുഗതാഗതം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെനിമഹല്ലെ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലൈൻ, വിമാനമാർഗ്ഗം Şentepe സെന്ററിലേക്ക് ഗതാഗതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • യെനിമഹല്ലെയ്ക്കും Şentepe യ്ക്കും ഇടയിൽ, 4 സ്റ്റോപ്പുകളുള്ള 106 ക്യാബിനുകൾ ഒരേസമയം നീങ്ങുന്ന റോപ്‌വേ സംവിധാനത്തിന്റെ നീളം 3257 മീറ്ററാണ്.
 • ഓരോ 15 സെക്കൻഡിലും ഓരോ ക്യാബിനും സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, 13.5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, 200 മീറ്റർ ഉയരവ്യത്യാസവും ഏകദേശം 3257 മീറ്റർ ദൂരവും മറികടക്കുന്നു.
 • യെനിമഹല്ലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനെയും Şentepe യുടെ മധ്യഭാഗത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കേബിൾ കാർ സംവിധാനം, മെട്രോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ Şentepe-ലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കുന്നു.
 • അങ്കാറയിലെ മെട്രോയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോപ്പ്‌വേ സംവിധാനം, ഗതാഗതം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല റോഡുകളിൽ അധിക ഭാരം കയറ്റുന്നില്ല.
 • വികലാംഗർക്കും പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

Yenimahalle Sentepe കേബിൾ കാർ മാപ്പ്

Yenimahalle Sentepe കേബിൾ കാർ ലൈൻ
Yenimahalle Sentepe കേബിൾ കാർ മാപ്പ്

സമാന പരസ്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ