ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: 12 നവംബർ 1935 റിവർ-ഫിലിയോസ് ലൈൻ ആക്ടിംഗ് നാഫിയ

തീയതി തീയതി നവംബർ റിവർ ഫിലിയോസ് ലൈൻ
തീയതി തീയതി നവംബർ റിവർ ഫിലിയോസ് ലൈൻ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
അൻറ്റോറിയൻ റെയിൽവേ ജനറൽ ഡയരക്ടറേറ്റിന് 12 നവംബർ 1918 അയച്ചത്, കമ്പനി അത് പവന്റെ പനിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
നവംബർ നവംബർ എർമ്ക്-ഫിലിയോസ് ലൈൻ അലി സിറ്റിങ്കയ്യയാണ് തുറന്നത്.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ