അവസാന മിനിറ്റ് .. മൂന്ന് ജനറൽ ഡയറി ഡ്യൂട്ടികൾ

കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രവർത്തന മാറ്റങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രവർത്തന മാറ്റങ്ങൾ

ഡി.എച്ച്.എം.ഐ, ടിസിഡിഡി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ യാത്രിറി ജനറൽ മാനേജർമാർ അവരുടെ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിസിഡിഡിയുടെ ബാസ്സ്റ്റേജ് ജനറൽ മാനേജർ İsa Apaydınപേര് വന്നു.


ചില പൊതു ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലെ ജീവനക്കാരെ മാറ്റുന്നതിനായി ഗതാഗത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രി കാഹിത് തുർഹാൻ ബട്ടൺ അമർത്തി.

3 ജനറൽ മാനേജരുമായി സംസാരിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി (ഡിഎച്ച്എംഐ) ജനറൽ ഡയറക്ടർ ഫണ്ടാ ഒകാക്ക് വിരമിച്ചു. ടിസിഡിഡി ജനറൽ മാനേജർ വെയ്സി കുർട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വിരമിക്കും. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ എറോൾ ak താക്കും തന്റെ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക ഇനവുമായി Çıtak ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകി.

ടിസിഡിഡി ജനറൽ മാനേജർ ഹേബർട്ടോർക്ക് ബാക്ക്സ്റ്റേജിൽ നിന്നുള്ള ഓൾകേ ഐഡിലക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു İsa Apaydınപേര് വന്നു. ഉംറയിലേക്ക് മടങ്ങിയതിന് ശേഷം അപയ്ദാൻ പുറത്താക്കപ്പെടുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാറ്റം “ആവശ്യങ്ങൾ” എന്ന ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ തുടരുമെന്ന് ഉറവിടങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. (ഹബെര്തുര്ക്)അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ