ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: നവംബർ 29 റിപ്പോർട്ടിൽ ...

ഇന്ന് 18 നവംബർ 1936 catalagzi filyos line 3
ഇന്ന് 18 നവംബർ 1936 catalagzi filyos line 3

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
ക്സനുമ്ക്സ നവംബർ ക്സനുമ്ക്സ അവരുടെ ഹൊമെതൊവ്ംസ് അയച്ചു, റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അഫ്യൊന് ൽ ക്സനുമ്ക്സ ദിവസം മുതൽ കൊ̈മു̈ര്സു̈ജ്ലു̈ക് നിന്നും ക്സനുമ്ക്സ റെയിൽവേ ട്രെയിൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ, ഓസ്ട്രിയൻ സൈനികർ ഇപ്പോഴും എസ്കിസ്ീർ ൽ താമസത്തിന്റെ ക്സനുമ്ക്സ ട്രെയിൻ സ്ട്രിംഗ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് .പന്ഥിന്െറ പടയാളികൾ ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ലേക്ക് ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ വണ്ടികളെയും ഭക്ഷണം ആണെങ്കിലും മുഴുവൻ തീവണ്ടിപ്പാതയും പോലെ തുടരുന്നു ലൈനിൽ 18 ഗ്രാം കൽക്കരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നവംബറിലെ 1919 പ X ണ്ട് കൽക്കരി 1 നവംബറിലെ 3 പൗണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ ഈ വിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാനം 1 ടൺ അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾ എടുത്തു.
18 നവംബർ 1936 Çatalağzı-Filyos Line (15 km) തുറന്നു.
അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ