ഇർമാക്-സോങ്കുൽദാക് ലൈൻ ഹൈഡ്രോളിക് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ്, റെയിൽവേ ഡിസ്പ്ലേയ്സ്മെൻറ് വർക്ക്

ഇർമാക് - ഹൈദരാലിക് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ്, റെയിൽവേ ഡിസ്പ്ലേയ്സ്മെന്റ് വർക്ക് എന്നിവയാണ്

കിലോമീറ്ററുകൾ മുതൽ റെയിൽവേയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.എൽ.- എക്സ്ങ്കം -8, ടെൻഡറിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, ടെൻസിങിന് 2018 കമ്പനി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെൻഡർ ബിഡ് പങ്കെടുക്കാൻ ക്സനുമ്ക്സ കമ്പനികൾ പരിധി മൂല്യം താഴെ ആയിരുന്നു.

മണ്ണിന്റെ ടെൻഡർ ക്സനുമ്ക്സ മ്ക്സനുമ്ക്സ എക്സചവതൊര് ഓരോ ഇനം ഖനനം ചെയ്ത് (ഇൻഷിഖാഖ് ആൻഡ് ഖനനങ്ങൾ ടീമിനെ കടം നിന്ന് ഫിൽ പോകാൻ) കൈകാര്യം (ഷിപ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടെ), ക്സനുമ്ക്സ മ്ക്സനുമ്ക്സ ഗെഒ- ചൊംപൊസിതെസ് വസ്തുക്കൾ കൂടി ദുർബലമായ നിലത്തിന്നു വെച്ചു മറ്റ് കൃതികൾ കീഴിൽ റെയിൽവേ മൂടുന്നു. സ്ഥല ഡെലിവറിയിൽ നിന്ന് 29.436,28 (മൂന്ന് നൂറ്) കലണ്ടർ ദിനങ്ങൾ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്.

ഇർമാക് -

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ