İBB പ്രസിഡന്റ് മെവ്ലൂറ്റ് ഉസൈൽ ഹവേറെ പദ്ധതി റദ്ദാക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

പണിയുന്ന പാർക്ക് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആയിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ ബുലുനരക് ആറ് ഒതപര്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമാണം ക്സനുമ്ക്സ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്ടന്ബ്യൂല് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ മെവ്ലു̈ത് ഉയ്സല് കു̈ച്̧ഉ̈ക്ച്̧എക്മെചെ, വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് ഉയ്സല് പുറമേ മുമ്പ് ആസൂത്രണം സെഫകൊ̈യ് - Esenyurt, സിസ്റ്റം റദ്ദാക്കിയതായി ഹവരയ് പകരം സബ്വേ റെയിൽ സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്ക് സ്ക്വയർ റെഗുലേറ്ററി പദ്ധതി അതു ഇന്നുവരെയും ഓഫീസിൽ വന്ന ദിവസം ജില്ലാ തത്സമയ നടത്തി, മുനിസിപ്പൽ പദ്ധതികൾ, പ്രദേശം ഇസ്ടന്ബ്യൂല് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ മെവ്ലു̈ത് ഉയ്സല് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് കു̈ച്̧ഉ̈ക്ച്̧എക്മെചെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടുത്ത.

കു̈ച്̧ഉ̈ക്ച്̧എക്മെചെ മേയർ അടിസ്ഥാന കരിങ്കടൽ, ഇസ്ടന്ബ്യൂല് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമസഭാ ക്സനുമ്ക്സ.ബസ്̧കംവെകില് ഗു̈മു̈സ്̧ദഗ്̆ പ്രസിഡന്റ് മെരുക്കാൻ സ്വർഗീയ തയ്യാറാണ് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത പതിവായി മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും സന്ദർശിച്ച് പ്രവൃത്തി പിന്തുടരുന്ന കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു.

ഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്ക് എവിടെ സിറ്റി ഹാൾ സ്ഥിതി നിന്ന് ചതുരശ്ര റെഗുലേറ്ററി പദ്ധതി മുൻ കുചുക്ചെക്മെചെ, നിർമ്മാണ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രസിഡന്റ് മെരുക്കാൻ ", ആ, സെഫകൊ̈യ് .വിപ്ലവത്തിന്റെ നിന്ന് Esenyurt നിബന്ധനകൾ ക്സനുമ്ക്സ ഓഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിലോമീറ്റർ ഹവരയ് സിസ്റ്റം പ്രോജക്ടും യപ്ıല്ന്ıസ്̧ ടെൻഡർ വരെ നിലനിൽക്കുമെന്ന്. വളരെ പരീക്ഷിച്ചു ശേഷം ഹവരയ് ആളുകളെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ടെൻഡർ, സെഫകൊ̈യ് വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ശൊപ്കെഎപെര്സ് ജനങ്ങളുടെയും. ഹവരയ്, ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കടന്നുപോകുവാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം തന്നെ ഞങ്ങൾ പരാതികൾ ഫോം ലഭിച്ചു അത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിൽ കടന്നു ചെയ്യും വിഷ്വൽ മലിനീകരണം നയിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇനി ചെറുതായി വർദ്ധിച്ചു ഹവര ചെലവ് റദ്ദാക്കാൻ പോലും എങ്കിലും, ഈ ശാരിക കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, മുനിസിപ്പൽ കൗണ്ടി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പൗരൻറെ. പകരം ഞങ്ങൾ മെട്രോ ലൈറ്റ് റെയിൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ പദ്ധതി എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്നു-ടെൻഡർ വീണ്ടും വേണ്ടയോ പുതുക്കിയ ഉറപ്പാക്കുക, "അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Laštırma മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൌരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായി, നമ്മുടെ പൌരന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഘടനയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രസിഡന്റ് യൂസാൽ പറഞ്ഞു.

പ്രോജക്ട് വേഗത്തിലാക്കാനും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡുവഴികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുമുള്ള വഴിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് യൂസാൽ ഊന്നൽനൽകി. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അക്സാരെ-എസെൻലർ, വെസ്നിസൈലർ-സുൽത്താൻസ്ഫീറ്റിലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ. ഒരു പുതിയ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് മാരിടൈം മന്ത്രാലയം നിർമിച്ചതാണ് എമിനോൺHalkalı "ഈ ലൈൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, വീണ്ടും ആ ആക്സിളുകൾ പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ടെറെൻ പ്രസിഡന്റ് യൂസാൽ പറഞ്ഞു. അവർ വേഗത്തിൽ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യും, അവൻ പറഞ്ഞു.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ