ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: ഡിസംബർ 17 മുതൽ നൂറുകണക്കിന് ടോർസ് റീജിയണൽ കമാൻഡ് മുതൽ അദാന റീജിയണൽ കമാൻഡ് ക്രൗൺ വരെ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
ടോർസ് റീജിയണൽ കമാൻഡിൽ നിന്നും അദാന റീജിയണൽ കമാൻഡിൽ നിന്നും ടെലിജക്ട് ലോക്കോമോട്ടീവുകൾക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല, പിന്നിൽ മെഷിനിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്റ്റർട്ടിൽ നിന്നുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾക്കുള്ള അടിയന്തിരാവശ്യമോ അടിയന്തിരാവസരമോ ആവശ്യപ്പെട്ടോ.റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ