ഇസ്മിർ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ യുടിക്ക് ഖത്തർ അംഗങ്ങളും പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായിരുന്നു

ഹില്ടന് ഹോട്ടലിൽ ഒരു യോഗം ഇസ്മിര് അംഗങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിക്കാഴ്ച ശേഷം ഡയറക്ടർ പ്രതിമാസ ബോർഡ് ഇസ്മിര് ഉതികദ് ഒരു യോഗം,: ഉതികദ് ഇസ്മിര് മീറ്റിംഗ് അംഗങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടിക്കാഴ്ച.


സ്കോപ്പ് ഇസ്മിര് മീറ്റിംഗിന്റെ ഉതികദ് ബോർഡ്, ഗതാഗതം, മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വ്യവസായ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിവരങ്ങളും എക്സ്ചേഞ്ച് കാഴ്ചകളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ലോജിസ്റ്റിക് നിക്ഷേപം, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരവധി സന്ദർശനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നിലനിൽപ്പിന്റെ ഉതികദ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, പുതിയ കാലാവധി പദ്ധതികൾ, ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ൽ ക്സനുമ്ക്സ നടക്കുന്ന, ഇസ്മിര് അംഗം യോഗ, മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ പങ്കിടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേൾഡ് കോൺഗ്രസ്, മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫിഅത നടന്ന, വികസനം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇസ്താംബുൾ ചട്ടക്കൂട് വിലയിരുത്തി ചെയ്തു ടർക്കിയിൽ നടന്ന "മെമ്പർ മീറ്റിങ്ങുകൾ" യുടെ ഫലങ്ങൾ കൈമാറി.
ചട്ടങ്ങളും ആവശ്യവുമില്ല പരിധിയിൽ വരാത്ത റോഡ് ഗതാഗത ഇസ്മിര് യോഗത്തിൽ അജണ്ടയിൽ വിഷയങ്ങൾ ആയി ഉപയോഗിക്കാവൂ, രേഖപ്പെടുത്താത്ത തൊഴിലാളികളുടെ പരിശോധന അധികാരം ന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ കമ്പനിയുടെ നടപ്പാക്കുന്നത് അനുകൂലമാണെന്നാണ്. വാറ്റ് ജനറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ പഠനങ്ങളും അജണ്ടയിൽ ചേർത്തിരുന്ന യോഗത്തിൽ, UIKADAD ന്റെ സംരംഭങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകി.
ഉതികദ് ചെയർമാൻ തുര്ഗുത് എര്കെസ്കിന് ബോർഡ് നൈൽ ടുണസ് അംഗങ്ങൾ, ആരിഫ് ബേഡന് ആണ്, Levent അയ്ദ്ıന്ചന് ആൻഡ് Aydin ബ്രാഞ്ച്, ഇസ്മിര് sura ല് ആദ്യത്തെ ബെല്ഗ്രേഡ് ൽ ഉഗുര് ക്സനുമ്ക്സ ദിവസം അടങ്ങുന്ന ചെയ്യുക Marbellaxoxox ജനറൽ മാനേജർ ചവിത് ഉതികദ് സംഘം അംഗങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ബോർഡ് മുമ്പുളള കാലയളവിലേക്ക്, മഹനീയമായ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ചെയർമാൻ യൂസഫ് ഒജ്തുര്ക്, ബോർഡ് അംഗം കേനാനെ യലവച്̧ ഇസ്മിര് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഹലില് എൻ ഹതിപൊഗ്ലു ഒരു ആഘോഷ സന്ദർശനം ൽ കണ്ടെത്തി.
ഇസ്മിർ ഡി.ടി.ഒ ബ്രാഞ്ചിന് പുതിയ ഭരണകൂടം അഭിനന്ദനം നൽകി ഷിപ്പിങ്ങ് ചേംബർ ഓഫ് ഷിപ്പിങ് ചെയർമാൻ ഇസാമർ ചാംബർഗും യൂസുഫ് ഒസ്ടെക്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. സമുദ്രത്തിന്റെ ഓർഗാനിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ടോടോയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇമിർ ബ്രാഞ്ച്, യുടിക്ക് എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും വിലയിരുത്തി. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മേഖലയുടെ സേവനത്തിന് അവതരിപ്പിച്ച UTİKAD പുസ്തകങ്ങൾ ഐസ്മീർ മറൈൻ ചേംബർ യൂസഫ് ഒസ്ട്ടെർക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി സമർപ്പിച്ചു.
പ്രതിനിധി സംഘം ഇസ്മിർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റീജണൽ ഡയറക്ടർ െമെർ ടെക്കിനെ ഓഫീസിൽ സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശന സമയത്ത്, അധികാരികളുടെ ഓഡിറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നു, ഈ മേഖലയിലെ സംവേദനക്ഷമതയും UTIKAD- ന്റെ അംഗീകാരമുള്ള രേഖകളെക്കുറിച്ചും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കെമാൽപാസ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെന്ററും ഇസ്മിർ മേഖലയും ചേർന്ന് ചന്ദർലി തുറമുഖ നിക്ഷേപം, ഗതാഗത നിക്ഷേപം എന്നിവ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത്, പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റെയിൽവേ ലൈനുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
കസ്റ്റംസ് ക്ളിക് ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഓഫീസിലെ മൂന്നാമത്തെ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളാണ് ഇസ്മീർ മേഖലയിലെ കസ്റ്റംസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ. രാജ്യത്തെ ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മത്സരവും ഇറക്കുമതി ലോഡുകളും സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ.
UTİKAD ഡെലിഗേഷന്റെ അവസാന സ്റ്റോപ്പ് നെമെപ്റ്റ് ഹാർബർ ആയിരുന്നു. നെംപൊര്ത് ജനറൽ മാനേജർ ഒഗുസ് ചൊവ്വ, തുര്ഗുത് എര്കെസ്കിന് ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളുള്ള ഉതികദ് ബോർഡ് കണ്ടുമുട്ടിയ പാകം തുറമുഖ അധികൃതർ പ്രസിഡന്റ്, പോര്ട്ട് സന്ദർശനങ്ങൾ, ഇസ്മിര് സാധന ഭാവി പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും ചിന്തകളുമായി തുറമുഖങ്ങളിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അവർ പങ്ക്.

UTIKAD നെക്കുറിച്ച്
ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആന്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (UTİKAD), സ്ഥാപിച്ചത് 1986; മേൽക്കൂരയ്ക്കുകീഴിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ദേശം, വായു, കടൽ, റെയിൽ, സംയോജിത ഗതാഗത ലോജിസ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾ കമ്പനി തുർക്കി ൽ ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ അന്താരാഷ്ട്ര പോലെ. ഉതികദ്, അതുപോലെ അതിന്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം സേവനങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക് വ്യവസായം ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാരിതര സംഘടന, അന്താരാഷ്ട്ര പോകൽ സംഘാടകർ അസോസിയേഷൻ ലോകവ്യാപകമായി ഫെഡറേഷൻ (ഫിഅത) തുർക്കി പ്രാതിനിധ്യം വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ഫിയറ്റ് ബോർഡ്. മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനും ലോജിസ്റ്റിക് ദാതാവ് അസോസിയേഷനുകൾ ഫെഡറേഷൻ (എചൊല്പഫ്) സ്ഥാപനത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ ഗതാഗത സംഘാടകർ കൃതികൾ, ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, കസ്റ്റംസ് സർവീസസ് അസോസിയേഷൻ (ച്ലെചത്) നിരീക്ഷകൻ അംഗം ഒരു സ്ഥാപകാംഗമാണ് ആണ്

UT İ KAD
അന്താരാഷ്ട്ര ഗതാഗതം
അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ