ത്ച്ദ്ദ് Halkalı - Çerkezköy സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ വൈദ്യുതീകരണം പദ്ധതി നിർമ്മാണ ടെൻഡർ ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിലയിരുത്തൽ ഈ ആഴ്ച ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കും.

ത്ച്ദ്ദ് Halkalı - Çerkezköy സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ വൈദ്യുതീകരണം പദ്ധതി നിർമ്മാണ ടെൻഡർ ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിലയിരുത്തൽ ഈ ആഴ്ച ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കും.
ഓഗസ്റ്റ് 13, teklif- ൽ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടർക്കിഷ് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ (ടി‌സി‌ഡി‌ഡി) 2012Halkalı - Çerkezköy സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള Değerlendirme വൈദ്യുതീകരണം പ്രോജക്റ്റ് değerlendirme ടെണ്ടർ പൂർത്തിയായി.


ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാഗസിനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്; മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട് ഈ ആഴ്ച അംഗീകാരത്തിനായി ടിസിഡിഡി ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ, അൾട്രാ ടെക്നോളജി കമ്പനി നൽകിയ ടെൻഡറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബിഡ് ഉള്ള ഏകദേശ വില 24.630.479 പൗണ്ട്. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു:

  1. E + M - അയകോൺ ഇലക്ട്രിക് 2. സാവ്‌റോണിക് - ഇനെബെൻസ
  2. Şahin Yılmaz എനർജി-എമ്രേ റേ 4. കെട്ടിട കേന്ദ്രം

റഫറൻസ്: നിക്ഷേപ മാഗസിൻ 1121 / 04 മാർച്ച് 2013) B)

ഉറവിടം: ഞാൻ വ്വ്വ്.യതിരിമ്ലര്.ചൊ


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ