ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: തോമസ് റീജിയണൽ കമാൻഡിൽനിന്ന് അദാന റീജിയണൽ കമാൻഡിലേക്ക് 9- ത്തെ തൊട്ടുപിറകിലാണ്

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
ടോർസ് റീജിയണൽ കമാൻഡിൽ നിന്നും അദാന റീജിയണൽ കമാൻഡിൽ നിന്നും ടെലിഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എസ്ഇപ്പിംഗ് മെഷിനറിസ്റ്റുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇസ്റ്റർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവർമാരുടെ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ