ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: നവംബർ 25 ബ്രിട്ടീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി അണ്ടർസെക്രട്ടറി ക്രോയോ പാരീസ് താരിഖ്

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
29 നവംബർ 1919 ബ്രിട്ടീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി അണ്ടർസെക്രട്ടറി ക്രോ പാരിസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി കർസോണിന് കത്തെഴുതി: im നമുക്ക് റെയിൽ‌വേയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആകർഷിക്കരുത്; ഇത് മുസ്തഫ കെമാലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഗ്രീക്കുകാരുടെ എതിർപ്പിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ”
അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ