അവസാന മിനിറ്റ്: İZBAN ൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച 13 മെക്കാനിക് റദ്ദാക്കി

ഇസ്മിർ നഗരത്തിന്റെ ഗതാഗതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാരമായ ഇസ്ബാൻ എ.എസ്, യന്ത്രവാദികൾ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു.


ഇസ്ബാൻ എ. നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഇസ്മിറിലെ നിവാസികൾക്ക് വലിയ ആവലാതികൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. Yazılı പ്രതിദിനം 170 ആയിരത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം നടപടി സ്വീകരിച്ച് നഗര ഗതാഗതത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവകാശമില്ല. കൂട്ടായ വിലപേശൽ കരാറിന്റെ ചർച്ചകൾക്കിടയിലും ഉയർന്ന ആര്ബിട്രേഷന് കമ്മിറ്റി പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിലും നടത്തുന്ന ഈ നടപടി നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൊതുഗതാഗത മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പണിമുടക്കാനോ ബിസിനസ്സ് മന്ദഗതിയിലാക്കാനോ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇസ്മിറിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുഗതാഗത അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ച എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മെഷീനിസ്റ്റിന്റെ വർക്ക് കരാറുകൾ ഈ നിയമവിരുദ്ധ ശ്രമങ്ങൾ കാരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. വിപുലമായ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നു .. ക്സനുമ്ക്സ ഓഗസ്റ്റ് ക്സനുമ്ക്സ ജീവനക്കാരുടെയും ട്രെയിനുകൾ, അത് അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കുന്നു ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ചരിത്ര യാത്ര ഇ̇ജ്ബന് ഇൻക് തുടക്ക ഫ്രണ്ട് കമ്പനി, തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹൈസ്കൂളുകളിലും ബിരുദം അടങ്ങുന്ന യന്തവിദഗ്ധന് തൊഴിൽ സ്കൂളുകൾ, അത് താഴെ ഓർമിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ക്സനുമ്ക്സ മാസത്തെ പരിശീലനം പ്രക്രിയ വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ശേഷം ജോലി അപേക്ഷകർക്കും രേഖപ്പെടുത്തി: "ആദിയിൽ ക്സനുമ്ക്സ ജൂൺ 13 ൽ 30 ഞങ്ങളുടെ മെഷീനിസ്റ്റുകൾക്ക് TL ശമ്പളം നൽകി. ഇനിപ്പറയുന്ന 2010 പ്രതിമാസ കാലയളവ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, കൂട്ടായ വിലപേശൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 6 വർദ്ധനവിന്റെ ശരാശരി ശതമാനം. ഒരു വർഷത്തിലെ വർദ്ധനവിന്റെ നിരക്ക് 750 ശതമാനത്തിലധികമാണ്. നിലവിൽ ഡ്രൈവറുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം £ 950'ഡോ റോഡ്, ഭക്ഷണം, മിനിമം ഉപജീവന അലവൻസുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം £ 1.197എത്തി. ഹൈ ആര്ബിട്രേഷന് ബോര്ഡ് നല്കിയ നിരക്കും തീയതിയും അനുസരിച്ച് ഈ നമ്പര് മുൻ‌കൂട്ടി പരിശോധിക്കും. İZBAN A.Ş. ഒരു യുവ കമ്പനിയാണ്, പൊതുസേവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും പൊതുവിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ജീവനക്കാരുടെ സാമൂഹിക അവസരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിൽ കൂട്ടായ വിലപേശൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും സുപ്രീം ആര്ബിട്രേഷൻ ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി സമവായത്തിലെത്തുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ”

മെക്കാനിക് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഇസ്ളാമിക ജനതയുടെ സമ്മർദം തടയുന്നതിന്, നഗരത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം ഉപേക്ഷിച്ചു. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം ഉപേക്ഷിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളികളും സ്കൂളുകളും ESHOT ബസ്സുകളുമായി ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ.

ഉറവിടം: F5 വാർത്തഅഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ