ടിസിഡിഡി പെർമി ഓർഡർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

tcdd permi
tcdd permi

ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങളും കൂട്ടായ കരാറുകളുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ടിസിഡിഡി ജനറൽ മാനേജർമാരും സബ്സിഡിയറികളും ഞങ്ങൾ ഓർമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി റെയിൽവേയിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ സ travel ജന്യ യാത്ര നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ടിസിഡിഡി ജനറൽ മാനേജർ സെലിമാൻ കരമാൻ ഉത്തരവിറക്കി. ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ടിസിഡിഡി പാസഞ്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസിഡൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.


ടർക് ഉലസിം സെൻ എന്ന നിലയിൽ, TCDD യിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും പ്രയോജനകരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ