RayHaber

എ: ജസ്റ്റിസ് മാഹ്. അനഡോളു കാഡ്. Megapole ടവർ ക്സനുമ്ക്സ / ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ബയ്രക്ലി ഇസ്മിര് തുർക്കി
T: + 90 (232) 700 0 729 | ഇ: ആശയവിനിമയം @rayhaber.com

കൺസഷൻ / ഗ്രാൻറ്

 • Levent Özen / OzenRay - levent@ozenray.com

ചീഫ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ്

 • Levent Özen - ബന്ധപ്പെടുക @rayhaber.com

എഡിറ്റർമാർ / എഡിറ്റർമാർ

 • ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റ ş - എഡിറ്റർ @rayhaber.com
 • Can Özen - കഴിയും @rayhaber.com

ലീഗൽ അഡ്വൈസർ / ജുർസിസ്കാൻസുൾട്ട്

 • അവ്. Alper Fırat Depcı - alperdepmeci@hotmail.com

സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് / സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്

 • Necdet Ozen - ozennecdet@hotmail.com

പരസ്യം

 • ആശയവിനിമയം @rayhaber.com

ഹോസ്റ്റുചെയ്യലും പരിരക്ഷയും

 • WordPress.com

ഡിസൈൻ

 • ÖzenRay മീഡിയ

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

1 അഭിപ്രായം

 1. നേരിട്ട് മെസ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെടുക ദീദി കി:

  എന്റെ പേര് എന്റെ ശമ്പളം പണം ഇതിനകം ശരിയായി പണം ശേഷം ഒ̈ദെമെദിലെര്.സെലയ് മാരിടൈം ക്സനുമ്ക്സഗ് ടാസ്ക് മാരിടൈം പ്രശ്നങ്ങൾ യപ്ത്ıമ്.സെലയ് ടാസ്ക് യപ്മക്തയിമ്.മുരത് ഹചിബെകിരൊഗ്̆ലുക്സനുമ്ക്സ (ക്സനുമ്ക്സത്ല്) (ക്സനുമ്ക്സ ദിവസം) ക്സനുമ്ക്സ വർഷം (കടലുകൾ) മുതൽ കപ്പലുകൾ ൽ സന്തോഷകരമായ ഇശകൊഗ്ലു ആണ് ഞാൻ സണ്ണി കപ്പൽ (ക്സനുമ്ക്സത്ല്) നിന്ന് ഒരു ശമ്പളം നേടുകയും കഴിഞ്ഞില്ല വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പോയി ഞാൻ, ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളും ലിമനി അയ്ര്ıല്ദ്ıമ്.അജൊവ് ല്ത്ദ്.സ്̧തി അസോവ്സീ കപ്പലിൽ പെടുന്ന ലെബനൻ അഭാവം കാരണം കാരണം ജോലി പരാജയത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതു നിമിത്തം ആദ്യകാല അയ്ര്ıല്ദ്ıമ്.ഗത് സമുദ്ര (നീല മർമറ) ൽ ക്സനുമ്ക്സ ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ മാസം (ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ) തമ്മിലുള്ള ശമ്പളം പേയ്മെന്റുകളുടെയോ അലര്ഗ ആണ് ക്സനുമ്ക്സ മാസം ദൗത്യം യപ്ത്ıമ്.ത്രമൊലക്സനുമ്ക്സ രൊരൊ പാത്രത്തിൽ അറേബ്യ, ജോർദാൻ വാഹനസൗകര്യം ബെയ്കൊജ് ഇന്ധന ചുങ്കക്കാരൻ ടാസ്ക് യപ്ത്ıമ്.ഉലുസൊയ്ക്സനുമ്ക്സ രൊരൊ നിന്ന് കപ്പൽശാല ഘടകങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നത് അകലെ ജോലി മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പൽ പിന്നീട് ഷിപ്യാർഡിലെ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴികഴിവ് ചെന്കെര് Y കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആകുന്നു മാരിടൈം ഉറവു ഇംദിര്ദിലെര്.ചെന്ക് ആരംഭിച്ചു ഡി ത്രൊപെസ് (ഭക്ഷണം നിന്ന് നാവിഗേഷന്) എര്ദെനിജ് എന്ന യപ്ത്ıമ്.മംത് നാവിക സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷി കപ്പലുകൾ ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ ബിര്ദെസു വരെ അല്ദ്ıമ്.എര്ദെ ജോലികൾ താൽക്കാലികമായി പക്ഷി പാത്രം പ്രകാരം ച്̧അല്ıസ്̧മയ്ıന് കപ്പൽ എര്ദെനിജ് നടത്തുമ്പോൾ കപ്പൽ സേവിക്കുന്ന ഗൊ̈ംദെര്ദിലെര്.ബിര്ദെ കപ്പൽ ഡ്യൂട്ടി കപ്പൽ ലൊക്കേഷൻ ഘടകം ലഭിക്കുകയും പക്ഷി കാരിയർ തമ്മിലുള്ള മുതൽ അത് ഞാൻ കല്ദ്ıമ്.ഒ̈ന്ചെ കാണുക കാരണം ഏത് എന്റെ തലക്കെട്ട് ബുലുന്മക്തയ്ıമ്.കിമ്യസല് എടുത്ത ഉസ്തഗെമിച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി എന്റെ എണ്ണ ഞാൻ ചെന്ക്യ് കപ്പലിൽ ഉറച്ച ച്̧അലിസ്̧തിമ്.സൊ ആ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ ജോലി വീണ്ടും അനുമതി ലഭിച്ച് .ജിഷ മേൽ സമയത്താണ് ഒരു വിശുദ്ധനായി വള്ളത്തിൽ ക്സനുമ്ക്സുഫക് അപകടം ചെലവഴിച്ചു യാത്ര വിപുലമായ സെര്തെതിഫിക അല്മിസ് ബുലുന്മക്തയ്ıമ്.ചെന്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ വന്നു ബസ്̧ല്ıയൊരുമ്.ഗെരെക്ല് വന്ദനവും എദെരിമ്.ഗെംപൊ അംഗം നമ്പർ വാഗ്ദാനം പ്രക്രിയ നടത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ക്സനുമ്ക്സ ഞാൻ ത്ല്ഫ്.നുമര: ക്സനുമ്ക്സ ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ

അഭിപ്രായങ്ങൾ